fbpx

Podmínky pro poskytování služeb_10_9_2020

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti QuarticOn ze dne 10.9.2020

Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služeb QuarticOn („VPPS“) se vztahují na všechny objednávky a veškeré využití služeb. Podáním objednávky zákazník souhlasí se zněním VPPS.

Při podpisu smlouvy mezi společností QuarticOn a zákazníkem dochází mezi těmito subjekty k uzavření smlouvy s obsahem odpovídajícím objednávce a přiloženými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb QuarticOn. 

Zákazníkem může být výhradně podnikatel. Zákazník garantuje, že předmět služeb bezprostředně souvisí s oblastí jeho činnosti. 

Zákazník může získat technickou podporu na následující e-mailové adrese: helpdesk@quaritcon.com.

 1. Definice. Níže uvedené definice platí pro VPPS, objednávky, smlouvy a přílohy k nim:
  1. Marketing Automation znamená cílené marketingové služby pro uživatele Servisu, které obsahují minimálně zasílání zprávy zvoleným kontaktním kanálem, zobrazení banneru, vyskakovací okna a segmentace, přičemž detailní rozsah služeb a aktivit, které budou zákazníkovi zpřístupněny v rámci služby Marketing Automation, bude uveden v balíčku služeb vybraném zákazníkem; 
  2. Ceník stanoví zákazníkem hrazený poplatek za služby poskytované společností QuarticOn a bude uveden v bodu 11 VPPS a v objednávce;
  3. Cookies jsou datové soubory ukládané na zařízení uživatelů navštěvujících Servis, které obsahují údaje a nastavení internetových stránek navštěvovaných uživatelem a jeho aktivitu na nich;
  4. Osobní údaje obsahují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, které lze přímo nebo nepřímo zjistit totožnost, konkrétně na základě identifikátoru, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, online ID nebo jeden či více konkrétních faktorů charakterizujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální totožnost fyzické osoby;
  5. Katalog zákaznických produktů je/jsou databáze obsahující informace o nabídce produktů nebo služeb nabízených a dostupných na Servisu, které obsahují přinejmenším ID produktů nebo služeb, URL produktů nebo služeb, název produktu nebo služby, stav produktu nebo služby, cenu produktu nebo služby a další specifické informace týkající se produktu nebo služby;
  6.  Zákazníkem je podnikatel, který podepsal objednávku, a tímto akceptoval tyto VPPS;
  7. Kliknutí znamená kliknutí na Rámeček doporučení a/nebo Produktovou kreaci registrovanou systémem;
  8. Kontakt – uživatel Servisu, který disponuje identifikovaným kontaktním kanálem, např. e-mailovou adresou a zpracovanou v systému pro potřeby Marketing Automation;
  9.  Kontaktní osobou je fyzická osoba uvedená zákazníkem v objednávce. Úloha kontaktní osoby je popsána v bodu 23 VPPS;
  10. QuarticOn znamená akciovou společnost QuarticOn S.A. se sídlem ve Varšavě na adrese Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, zapsanou do podnikatelského rejstříku vedeného u okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII. hospodářského odboru Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000715276, NIP: 5213608082, základní kapitál 140 430,00 PLN kompletně splacený;
  11. Systém je označení pro software, na který vlastní práva společnost QuarticOn a který jí umožňuje poskytování služeb;
  12. Ovládací panel je nástroj, který zákazníkovi umožňuje správu služeb;
  13. Plánované datum uvedení do provozu (PDU) je datum uvedené na objednávce. Plánované datum spuštění do provozu je termín zprovoznění služby za předpokladu, že zákazník splní požadavky VPPS;
  14. Rámeček doporučení obsahuje informace o produktech nebo služby zákazníka společně s odkazem vedoucím bezprostředně na stránku tohoto produktu, seznamu produktů nebo služby, která je zobrazovaná nebo zpracovávaná v Servisu v rámci služby Doporučení. Rámeček doporučení je v podstatě seznam produktů získaných pomocí vyhledávače obchodů;
  15. Produktová kreace zahrnuje informace o produktech nebo službách zákazníka společně s odkazem vedoucím bezprostředně na stránku tohoto produktu, seznamu produktů nebo služby, která je zobrazovaná na internetu mimo Servis nebo doručovaná příjemci prostřednictvím Marketing Automation. Konkrétně to může být grafický banner;
  16. Doporučení znamená předání na zákazníkův Servis údajů o produktech nebo službách, které mají být prezentovány příjemci v Rámečku doporučení podle standardních předpokladů, týkajících se logiky výběru produktu a způsobu přenosu dat, jakož i dalších souvisejících služeb a funkcí, přičemž podrobný rozsah funkcí, které budou zákazníkovi zpřístupněny v rámci služby Doporučení, bude stanoven podle balíčku služeb vybraných zákazníkem;
  17. Servis je označení pro webové stránky nebo aplikace, kterých se týká objednávka a na které má zákazník nárok;
  18. Skripty jsou kódy v programovacím jazyce určené k instalaci do kódu Servisu a nezbytné pro poskytování služeb;
  19. Statistiky jsou informace o internetovém provozu shromažďované pomocí skriptů na dané webové stránce a/nebo na Servisu;
  20. Transakce je uskutečnění nákupu libovolných produktů nebo služeb uživatelem Servisu v období do 30 dnů od kliknutí na Produktovou kreaci;
  21. Smlouva je dohoda mezi společností QuarticOn a zákazníkem uzavřená podpisem objednávky mezi QuarticOn a zákazníkem;
  22. Službami se rozumí služby poskytované společností QuarticOn. Podrobný rozsah funkcí v rámci služeb poskytovaných společností QuarticOn bude uveden v zákazníkem přijaté nabídce nebo v popisu přiloženém k objednávce a bude stanoven podle balíčku služeb vybraných zákazníkem;
  23. Nákup po Doporučení znamená zakoupení produktu nebo služby v Rámečku doporučení uživatelem Servisu v termínu do 30 dnů od jeho kliknutí na produkt nebo službu v Rámečku doporučení;
  24. Objednávka je dokument určený k podávání objednávek na Služby QuarticOn, jehož součástí je pokaždé zákazníkem přijatá nabídka a ceník, pro který platí VPPS. Objednávka je vždycky ve formátu stanoveném společností QuarticOn.
 2. Služby. Společnost QuarticOn bude za poplatek poskytovat služby požadované zákazníkem v objednávce a přiložené k ní, podle zákazníkem akceptované nabídky a ceníku. Nabídka bude obsahovat balíček služeb vybraných zákazníkem. QuarticOn nemá povinnost poskytovat jiné služby než ty, které jsou výslovně uvedené v nabídce přiložené k objednávce, a zákazník nemůže používat funkce, které si nevybral do balíčku v této nabídce. Podmínkami pro zahájení poskytování služeb společností QuarticOn počínaje plánovaným datem uvedení do provozu je (i) zákazníkovo zpřístupnění katalogu jeho produktů do 7 dnů od podpisu objednávky a akceptace její správnosti společností QuarticOn; (ii) náležitá instalace skriptů do Servisu; (iii) umožnění přístupu k ovládacímu panelu, ze kterého může zákazník ovládat služby poskytované společností QuarticOn. V případě nesplnění uvedených podmínek ze strany zákazníka před plánovaným datem uvedení do provozu začne QuarticOn poskytovat své služby až od momentu splnění těchto podmínek zákazníkem.
 3. Doplňkové služby. Společnost QuarticOn zajišťuje služby pro Servis. V případě potřeby opětovného zprovoznění vyplývajícího z (i) důležitých technologických nebo funkčních změn na Servisu, jako např. změna platformy elektronického obchodování, vybudování nového Servisu, změna vzhledu webové stránky, případně (ii) potřeba implementace nových funkcí, jako např. nových Rámečků – budou tyto služby provedeny za příplatek. Jako odpověď na zákazníkův dotaz připraví společnost QuarticOn nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů obchodní nabídku a začne poskytovat své služby po jejím přijetí a po zákazníkově podání individuální objednávky. Základem pro stanovení ceny služeb bude sazba za 1 (jednu) započatou pracovní člověkohodinu stanovená v objednávce. Zavádění a poskytování nových služeb nabízených společností QuarticOn, které nezahrnuje původní objednávka, bude ohodnoceno příplatkem podle ceníku, nabídky nebo individuální dohody mezi stranami. Pokud akce popsané v (i) inicioval zákazník, je zákazník povinen poradit se před jejich zahájením se společností QuarticOn (prostřednictvím e-mailu helpdesk@server828971.nazwa.pl) a uvést odhadovaný rozsah práce, jejího trvání a datum připravenosti k novému spuštění služeb QuarticOn. Nedodání těchto informací bude mít za následek zvýšení poplatku pro QuarticOn za dobu nemožnosti poskytování služeb touto společností shodně s bodem 13.
 4. Ovládací panel. Společnost QuarticOn umožňuje zákazníkovi přístup na ovládací panel vygenerováním zákazníkova ID a heslo si zvolí sám zákazník. Ten je rovněž zodpovědný za ochranu svého ID a hesla před prozrazením neoprávněným osobám. V případě prozrazení ID nebo hesla neoprávněným osobám je o tom zákazník povinen neprodleně informovat QuarticOn. Prostřednictvím ovládacího panelu může zákazník spravovat služby v rozsahu funkcí poskytnutých společností QuarticOn. Zákazník si mj. může vybrat počet a umístění Rámečků doporučení na Servisu nebo v šabloně sebou odeslané e-mailové zprávy, množství informací o produktech a službách v Rámečku doporučení a může také přizpůsobit vzhled Rámečků doporučení. Ovládací panel bude obsahovat i návrhy na konfiguraci služeb a umožňuje rovněž přístup k informacím o provozní efektivitě systému.
 5. Zpřístupnění katalogu zákazníkových produktů. Zákazníkův produktový katalog bude systémem automaticky stažen na základě informací umístěných v Servisu.  Svůj produktový katalog má zákazník aktualizovat alespoň jednou za 24 hodin. Aktuální katalog musí být k dispozici nejpozději do 4.00 SEČ. Bude-li zjištěna nemožnost stažení dat, zákazník neprodleně dodá katalog svých produktů, který musí vyhovovat aktuální technické specifikaci produktového katalogu Systému. Společnost QuarticOn není zodpovědná za nesrovnalosti vyplývající z nemožnosti přístupu k zákazníkově produktovému katalogu, z jeho zastaralosti anebo nekompatibility s technickou specifikací Systému.
 6. Instalace skriptů. Společnost QuarticOn zákazníkovi prostřednictvím ovládacího panelu zpřístupní skripty. Zákazník zodpovídá za instalaci skriptů na celý svůj Servis. QuarticOn poskytne zákazníkovi při instalaci skriptů technickou podporu.
 7. Koncoví uživatelé Servisu. Zákazník by měl informovat koncové uživatele Servisu, že: (i) Servis používá soubory cookies, které se týkají průzkumu chování uživatelů; (ii) informace shromážděné soubory cookies mohou být kombinovány s ostatními informacemi a osobními údaji uživatele, jestliže s tím souhlasil. Správná funkce skriptů a systému vyžaduje od koncových uživatelů Servisu umožnění používání souborů cookies prostřednictvím skriptů.
 8. Zákaznické ujištění. Zákazník ujišťuje, že má oprávnění na Servis v rozsahu, který mu povoluje vyjádření souhlasu s instalací a činností skriptů. Zákazník rovněž ujišťuje, že:
  1. v případě používání služby Doporučení: (i) informoval uživatele, že Servis používá soubory cookies týkající se průzkumu chování uživatelů; (ii) informoval uživatele, že informace shromážděné soubory cookies mohou být kombinovány s ostatními informacemi a osobními údaji uživatelů; (iii) obdržel souhlas uživatelů se zpracováním jejich osobních údajů, hlavně jejich e-mailové adresy a nákupních preferencí, aby mohla být uživatelům poskytnuta nákupní doporučení zprostředkovaná společností QuarticOn, a v důsledku toho je oprávněn zpřístupnit společnosti QuarticOn identifikační data uživatelů (např. e-mailové adresy) za účelem poskytování služby Doporučení společností QuarticOn.
  2. v případě používání služby Marketing Automation: (i) informoval uživatele, že Servis používá soubory cookies týkající se průzkumu chování uživatelů; (ii) informoval uživatele, že informace shromážděné soubory cookies mohou být kombinovány s ostatními informacemi a osobními údaji uživatelů; (iii) obdržel souhlas uživatelů se zpracováním jejich osobních údajů, hlavně jejich e-mailové adresy a nákupních preferencí, aby mohla být uživatelům poskytnuta nákupní doporučení zprostředkovaná společností QuarticOn, a v důsledku toho je oprávněn zpřístupnit společnosti QuarticOn identifikační data uživatelů (např. e-mailové adresy) za účelem poskytování služby Marketing Automation společností QuarticOn; (iv) získal souhlas uživatelů se zasíláním komerčních informací na vybraném komunikačním kanálu. Zákazník ujišťuje, že po celou dobu trvání Smlouvy (i) bude Servis v provozu a bude fungovat; (ii) skripty budou správně instalovány v celém Servisu a (iii) činnost Servisu nebude rušena.
 9. Údržba systému. Společnost QuarticOn bude provádět údržbu a aktualizace systému způsobem co nejméně omezujícím kvalitu a plynulost poskytování služeb. QuarticOn si vyhrazuje požadavek na přestávku v poskytování služeb každý čtvrtek od 2.00 do 4.00 hodin SEČ. Vzhledem k ochraně renomé IP adres QuarticOn a ochraně proti zasílání e-mailových zpráv, které lze považovat za spamy, si společnost QuarticOn vyhrazuje právo: (a) stanovit limit šesti zaslaných e-mailů na jednu e-mailovou adresu v průběhu jednoho kalendářního měsíce, pokud objednávka nestanoví jinak; (b) odmítnout zasílání e-mailů na neexistující e-mailové adresy (hard bounce); (c) odmítnout zasílání e-mailů na e-mailové adresy, které neotevřely e-mailové zprávy v průběhu 180 dnů (soft bounce); (d) odmítnout zasílání e-mailů na e-mailové adresy, které nedaly souhlas s přijímáním marketingových zpráv od daného odesílatele.
 10. Poruchy. Zákazník je povinen hlásit veškeré poruchy a závady na e-mailovou adresu: helpdesk@server828971.nazwa.pl. Poruchové hlášení selhání by mělo obsahovat popis poruchy a podrobnosti o kontaktní osobě na straně zákazníka, která má technické znalosti a faktické informace o poruše a která bude spolupracovat se společností QuarticOn při odstraňování poruchy. Společnost QuarticOn opraví poruchy skriptů a systémů, za které QuarticOn zodpovídá v nejkratším možném termínu. Nebude-li porucha odstraněna do 48 hodin od chvíle zahájení její opravy, bude poplatek společnosti QuarticOn snížen o 1/30 průměrné měsíční platby společnosti QuarticOn za poslední tři měsíce za každých započatých 24 hodin trvání poruchy po uvedeném termínu 48 hodin.
 11. Platba. Poplatek pro společnost QuarticOn je stanoven v objednávce a k ní přiložené nabídce a ceníku. Nebudou-li některé části platby konstantní, bude poplatek vypočítaný výhradně na základě informací posbíraných systémem. QuarticOn bude zákazníkovi předávat informace posbírané systémem za dané zúčtovací období před vystavením faktury. Zákazník má tři pracovní dny na podání připomínek k těmto informacím. Jestliže v tomto termínu nebudou žádné připomínky podány, bude se předpokládat, že zákazník obdržené informace akceptuje.
  Za poskytované služby zákazník uhradí společnosti QuarticOn poplatek stanovený v objednávce a v termínu rovněž stanoveném v objednávce. Termíny vystavování faktur budou uvedeny v objednávce. Zákazník zaplatí společnosti QuarticOn zákonný úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti jakékoliv své faktury. Pozastavení nebo omezení služeb z příčin na zákazníkově straně nezbavuje zákazníka povinnosti plné úhrady poplatku pro QuarticOn. Platby se uskutečňují v měně stanovené v objednávce na bankovní účet společnosti QuarticOn uvedený na faktuře. Za datum splacení se považuje datum připsání platby na bankovní účet QuarticOn. Společnost QuarticOn bude faktury vystavovat v elektronické podobě a zasílat na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  Všechny provize nebo poplatky spojené s realizací platby za služby nese zákazník (s výjimkou převodů SEPA v eurech, kdy jsou náklady rovnoměrně rozdělené mezi odesílatele a příjemce).
  V případě zákazníkova prodlení s platbou za dobu delší než 14 dnů si QuarticOn vyhrazuje právo na dočasné vypnutí poskytovaných služeb po předchozím informování zákazníka o této skutečnosti e-mailem a výzvě k zaplacení dlužné částky v následujících 7 (sedmi) dnech. K vypnutí dojde, pokud zákazník zbývající částku nezaplatí během této dodatečné lhůty. Klient se zavazuje uhradit náklady na postup vymáhání pohledávek, pokud bylo tak postoupené.
 12. Metody výpočtu poplatku. Výše poplatku bude vyplývat z balíčku služeb zvoleného zákazníkem podle k objednávce přiložené a zákazníkem akceptované nabídky a ceníku. Navíc se objednávka s ohledem na proměnné položky poplatku společnosti QuarticOn může odvolávat mj. na následující kritéria:
  • Počet individuálních uživatelů – počet jednotlivých uživatelů navštěvujících Servis v daném kalendářním měsíci a identifikovaných pomocí skriptů;
  • Velikost e-mailové databáze – počet zákaznických kontaktů nacházejících se v zákaznickém panelu;
  • CPM – jestliže objednávka nestanoví jinak, bude poplatek pro QuarticOn vypočítán jako součin počtu přístupů do Rámečku doporučení nebo Produktové kreace a částky uvedené v objednávce;
  • CPS – jestliže objednávka nestanoví jinak, bude poplatek pro QuarticOn vypočítán jako v objednávce uvedené procento z hrubé hodnoty nákupů po doporučení a/nebo transakci.
 13. V případě proměnných: (i) počtu jednotlivých uživatelů, (ii) velikosti databáze kontaktů – bude nabídka připojená k objednávce obsahovat ceník s ukazatelem číselných hodnot, na kterých bude záviset výše poplatku. Nastane-li po dobu platnosti smlouvy takováto změna (i) ​​ jednotlivých uživatelů, (ii) velikosti databáze kontaktů, že změní rovněž výši poplatku, bude nová výše poplatku platit od měsíce, ve kterém ke změně došlo. V případě zákazníkova zaplacení poplatku předem na období delší než 3 (tři) měsíce, pokud v tomto předem proplaceném období dojde ke zvýšení počtu jednotlivých uživatelů nebo velikosti databáze kontaktů o více než 30 % oproti hodnotě uvedené v objednávce, bude mít společnost QuarticOn právo na zaúčtování dodatečné částky podle číselné hodnoty uvedené v ceníku připojeném k objednávce, a to za období počínaje měsícem, ve kterém ke změně došlo. Výše dodatečné částky bude stanovena na základě ceníku s poskytnutím přiznaných slev na zálohy.

 14. Nárok na platbu v případě nenainstalování skriptu. Pokud zákazník v průběhu platnosti smlouvy (i) neprovede činnosti, na kterých závisí zahájení poskytování služeb společnosti QuarticOn od plánovaného data spuštění; nebo (ii) odinstaluje skripty ze Servisu, přestože nedošlo k poruše; nebo (iii) nenainstaluje opětovně skripty na Servis do 48 hodin po odstranění poruchy; nebo (iv) jinak znemožní společnosti QuarticOn poskytovat služby (např. blokádou IP systému), má QuarticOn nárok na plnou výši poplatku uvedenou v objednávce, a pokud jednání zákazníka znemožní uhrazení poplatku dohodnutého v objednávce, má QuarticOn nárok na měsíční poplatek ve výši průměrného poplatku za poslední 3 (tři) měsíce předcházející projev některé z výše uvedených událostí, a to proporcionálně po dobu, během které nebylo možno službu poskytovat. Společnost QuarticOn bude zákazníka informovat o výskytu takovéto události a vyzvat ho k zastavení činností, které jsou v rozporu se smlouvou.

 15. Licence. Od okamžiku uzavření smlouvy společnost QuarticOn poskytuje za poplatek zákazníkovi nevýhradní, nepřenosnou licenci na smluvené období poskytování služeb ve funkčním rozsahu vyplývajícím ze zákazníkem vybraného balíčku služeb. K objednávce připojená nabídka opravňuje zákazníka výhradně k (i) instalaci skriptů na Servis; (ii) použití systému pouze ve formě cílového kódu jen jako součásti Servisu. Zákazníkovi se zakazuje upravovat, přidávat, adaptovat, překládat nebo vytvářet odvozené programy nebo software odvozený od skriptu nebo systému. Zákazníkovi není dovoleno používat funkce, které nejsou součástí balíčku služeb vybraných zákazníkem v nabídce připojené k objednávce. Zákazníkovi se zakazuje reverzní inženýrství, přehrávání zdrojového kódu, dekompilace, demontáž nebo provádění jiných činností zaměřených na objevení zdrojového kódu systému nebo skriptu. Licenční podmínky ke skriptu a systému se vztahují na veškeré úpravy, patche, deriváty, aktualizace a upgrady, na které má zákazník podle smlouvy nárok. Zákazníkovi ale není dovoleno převádět jakákoliv práva ani přidělovat další licence ke skriptu nebo systému, a to kompletně ani částečně. Skripty a systém zůstávají majetkem společnosti QuarticOn a nemohou být bez jejího souhlasu modifikovány, kopírovány nebo přenášeny. V případě porušení nařízení uvedeného bodu zákazníkem si QuarticOn vyhrazuje právo na vyměření smluvní pokuty za každé porušení ve výši 25 000 EUR, přičemž QuarticOn má nárok na náhradu odškodného ve výši vyhrazené pokuty.

 16. Výsledky činnosti systému. Společnost QuarticOn neposkytuje žádné záruky týkající se efektivity systému, zejména zvýšení nebo generování určité úrovně zisků pro zákazníka. Za účelem řádného poskytování služeb bude společnost QuarticOn prostřednictvím skriptů sbírat, přechovávat a analyzovat statistiky. QuarticOn garantuje, že (i) statistiky budou anonymizovány a podle nejlepších vědomostí společnosti QuarticOn nebudou představovat osobní data v chápání polského práva; (ii) sbírání, přechovávání a analyzování statistik bude probíhat způsobem zajišťujícím bezpečnost těchto statistik. QuarticOn se stane subjektem vlastnícím práva na posbírané statistiky a výsledky analýzy těchto statistik s oprávněním na jejich zpřístupnění, prodej a další obchodní využití, aniž budou tyto statistiky prozrazovat konkrétní zdroj svého původu. QuarticOn se stane subjektem vlastnícím práva výhradně k databázi obsahující statistiky.
 17. Zodpovědnost systému. Společnost QuarticOn není zodpovědná za poruchy, chybovost nebo přerušení poskytování služby zaviněné (i) rušivými vlivy v prostředí informační technologie, ve kterém budou instalovány skripty; (ii) technickými závadami, které se nacházejí mimo funkční infrastrukturu skriptů nebo systému; (iii) jiným jednáním zákazníka nebo třetích stran, které zákazníkovi poskytují produkty nebo služby, zejména technickými závadami, selháním počítače nebo jiného zařízení zákazníka, případně zmíněné třetí strany. Zákazník prohlašuje, že byl před odesláním objednávky obeznámen s činností systému a nemá k němu připomínky. Zodpovědnost společnosti QuarticOn vyplývající ze smlouvy je omezena na škody, které zákazník skutečně utrpěl (náhrada se nevztahuje na ušlý zisk) až do výše trojnásobku průměrného měsíčního poplatku hrazeného zákazníkem společnosti QuarticOn za uplynulé 3 (tři) měsíce.
 18. Záruka společnosti QuarticOn. QuarticOn zaručuje, že využívání jakéhokoliv z oprávnění poskytnutých zákazníkovi ve smlouvě neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, zejména práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo jiná práva vyhrazená třetím stranám. QuarticOn zaručuje, že všechna práva duševního vlastnictví týkající se skriptů i systému náleží společností QuarticOn, nezasahují do jakýchkoliv práv třetích stran, a navíc neexistují žádné důvody pro vznesení nároků třetích stran na tato práva v budoucnu. QuarticOn nenese zodpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti se zákazníkovým používáním skriptů způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou, obzvláště ve spojení s jakýmkoli zařízením anebo programy, které QuarticOn nedodává.
 19. Doba trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v objednávce stanoveno jinak. V případě smlouvy na dobu určitou (podle objednávky), bude i po uplynutí doby, na kterou byla takováto smlouva uzavřena, pro smluvní strany smlouva platit nadále na dobu neurčitou za podmínek vyplývajících z aktuálně platného ceníku (beze slev), ledaže nejpozději 3 (tři) měsíce před koncem termínu, na který byla původní smlouva na dobu určitou uzavřena, zákazník písemně oznámí, že neprodlužuje dobu trvání smlouvy.

  Doba trvání smlouvy se počítá od data spuštění první služby, nejpozději však do 30 dnů od plánovaného data spuštění. Každá ze stran může ukončit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou písemnou formou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od konce posledního celkového měsíčního fakturačního období, s výhradou, že Smlouva nemůže být ukončena v průběhu prvních 3 (tří) celých kalendářních měsíců své platnosti (do této doby se nezapočítává eventuální testovací období).  

  Každá ze stran může také odstoupit od smlouvy písemně a s okamžitou platností v případě hrubého porušení ustanovení smlouvy druhou stranou. Především bude mít společnost QuarticOn právo na okamžité vypovězení smlouvy v případě: (i) instalace skriptů na webové stránky s obsahem, který odporuje v Polsku platným právním předpisům; (ii) zákazníkem provedených, avšak společností QuarticOn neautorizovaných změn skriptů instalovaných na Servisu; (iii) opoždění zákazníkova poplatku pro QuarticOn o déle než 21 dnů (od nejstarší faktury) po předchozí bezvýsledné výzvě zákazníkovi k zaplacení do 7 (sedmi) dnů; (iv) zákazníkova vícenásobného používání stejných dat z Doporučení při vynechání systému. V případě vypovězení smlouvy (i) je zákazník povinen neprodleně přestat používat skripty, hlavně skripty okamžitě odinstalovat ze Servisu; (ii) musejí strany navzájem vyrovnat své pohledávky; (iii) QuarticOn do 48 hodin vypne všechny služby, které byly předmětem smlouvy. V případě, že QuarticOn vypoví smlouvu uzavřenou na dobu určitou z důvodu zákazníkova hrubého porušení ustanovení smlouvy, nemá zákazník nárok požadovat navrácení předem vyplaceného poplatku.

 20. Osobní údaje zákazníka. QuarticOn je správcem údajů uvedených zákazníkem v objednávce. Osobní údaje budou zákazníkem poskytnuty dobrovolně a budou společností QuarticOn zpracovány výhradně za účelem poskytování služeb a vystavování faktur s DPH. Údaje budou zpracovávány na papíře a v automatizovaných počítačových systémech. Poskytnutí osobních údajů požadovaných v objednávce je vždycky dobrovolné, nicméně je nezbytné pro řádné poskytování služeb a plnění smlouvy, jejich odmítnutí brání náležitému poskytování služeb podle smlouvy. Jestliže s tím zákazník souhlasí, budou jeho údaje zpracovány rovněž pro marketingové a reklamní účely (příjem informací o produktech a službách QuarticOn), včetně jejich přijímání v e-mailových zprávách. Osoba, které se údaje týkají, má právo na přístup ke svým údajům a jejich úpravy, rovněž právo požadovat omezení jejich zpracování a předávání. Osoba, které se údaje týkají, má také právo požadovat zastavení veškerého používání svých údajů v rozporu se zákonem, jakož i odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, případně podat námitky a požadavky na odstranění již zpracovaných údajů

  Osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy i po jejím ukončení z důvodů:

  • uplatňování nároků v souvislosti s plněním smlouvy,
  • plnění povinností stanovených zákonnými předpisy, především daňovými a účetními,
  • předcházení zneužívání a podvodům,
  • statistických a archivačních,
  • maximálně 10 let od data ukončení platnosti smlouvy.

  Osobní údaje pro marketingové účely budou uchovávány do chvíle odvolání souhlasu s jejich zpracováváním. Plnění smlouvy vyžaduje, aby si strany vyměňovaly osobní údaje kontaktních osob. Aby bylo možno splnit informační povinnosti GDPR, strana poskytující osobní údaje kontaktních osob se zavazuje a je oprávněna předat kontaktní osobě jménem strany přijímající osobní údaje kontaktní osoby informace v rozsahu nařízení čl. 14 GDPR.

 21. Osobní údaje uživatelů. Společnost QuarticOn bude zpracovávat osobní údaje uživatelů Servisu pouze v nezbytném rozsahu potřebném ke službám zákazníkovi. K těmto údajům patří: e-mailové adresy uživatelů Servisu, ID uživatelů Servisu a informace o nákupních preferencích uživatelů. Podrobná ustanovení o zpracování osobních údajů svěřených zákazníkem společnosti QuarticOn jsou zahrnuty ve smlouvě o povolení zpracování údajů mezi zákazníkem a společností QuarticOn, která je automaticky uzavřena okamžikem podpisu objednávky a jejíž obsah je v příloze VPPS. Smlouva o povolení zpracování údajů se uzavírá na dobu trvání smlouvy a vstupuje v platnost datem podpisu objednávky. Tato smlouva o zpracování údajů může být ukončena výhradně v případě ukončení smlouvy.
 22. Hrozby. Společnost QuarticOn informuje, že používání služeb je spojeno s přenosem dat prostřednictvím internetu a hrozí mu rizika spojená s používáním veřejné počítačové sítě všemi jejími uživateli, především v souvislosti s malwarem, jako jsou viry, trojské koně nebo počítačoví červi. K minimalizaci podobného rizika by měl zákazník používat aktuální antivirový software a chránit přihlašovací údaje a hesla pro přístup na Servis.
 23. Kontaktní osoba. Kontaktní osoba má právo rozhodovat o věcech týkajících se běžného plnění smlouvy.
 24. Změny objednávky. Strany se zavazují, že se budou neprodleně vzájemně informovat o změnách údajů uvedených v objednávce, zejména týkajících se kontaktních osob, adres, kontaktních údajů a dalších údajů nezbytných k oboustranné komunikaci. Změny obsahu smlouvy včetně dohod týkajících se rozsahu služeb, platebních metod nebo platebních podmínek musejí být v písemné formě, jinak budou neplatné.
 25. Závěrečná ustanovení. Společnost QuarticOn může informovat o uzavření smlouvy se zákazníkem na svém portfoliu a může k tomuto účelu použít zákazníkovo logo. Na VPPS se vztahují polské zákony. Jestliže se některé z ustanovení VPPS ukáže celkově nebo částečně právně neúčinné nebo neplatné, nezpochybňuje to platnost a závaznost ostatních ustanovení VPPS. Veškeré spory týkající se nebo vyplývající z VPPS, smluv anebo objednávek se budou strany snažit vyřešit smírnou cestou, jedině v případě nemožnosti smírného vyřešení sporu bude jeho vyřešení postoupeno polskému obecnému soudu místně příslušnému pro adresu společnosti QuarticOn.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.