fbpx

Warunki świadczenia usług (09/2020)

Ogólne Warunki Świadczenia Usług QuarticOn z dnia 10.09.2020

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług QuarticOn („OWSU”) mają zastosowanie do wszystkich Zamówień i każdego korzystania z Usług. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na brzmienie OWSU.

Z chwilą podpisania Zamówienia przez QuarticOn i Klienta dochodzi pomiędzy tymi podmiotami do zawarcia Umowy o treści zgodnej z Zamówieniem i dołączonymi Ogólnymi Warunkami Świadczenie Usług QuarticOn.

Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca. Klient zapewnia, że przedmiot Usług jest bezpośrednio związany z przedmiotem jego działalności.

Klient może uzyskać wsparcie techniczne pod adresem e-mail: helpdesk@server828971.nazwa.pl.

 1. Definicje. Poniższe definicje mają zastosowanie do OWSU, Zamówienia i Umowy oraz załączników do nich:
  1. Marketing Automation oznacza usługi marketingowe kierowane do użytkownika Serwisu, obejmujące min. wysyłkę wiadomości wybranym kanałem kontaktu, wyświetlanie bannerów, pop-upów, segmentację, przy czym szczegółowy zakres usług i funkcjonalności, które będę udostępnione Klientowi w ramach usługi Marketing Automation, będzie wynikał z pakietu Usług wybranego przez Klienta;
  2. Cennik oznacza wynagrodzenie za Usługi świadczone przez QuarticOn płatne przez Klienta, określone w pkt. 11 OWSU oraz Zamówieniu;
  3. Cookies oznacza pliki zapisywane na urządzeniu użytkowników odwiedzających Serwis, zawierające informacje i ustawienia o odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych i jego aktywnościach na nich;
  4. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  5. Katalog Produktów Klienta oznacza bazę/-y danych zawierającą informacje o ofercie produktów lub usług oferowanych i dostępnych w Serwisie, która zawiera co najmniej ID produktów lub usług, adres URL produktów lub usług, nazwę produktu lub usługi, status produktu lub usługi, cenę produktu lub usługi, inne informacje szczególne dotyczące produktu lub usługi;
  6. Klient oznacza przedsiębiorcę, który podpisał Zamówienie i tym samym zaakceptował niniejsze OWSU;
  7. Kliknięcie oznacza kliknięcie w Ramkę Rekomendacji i/lub Kreację Produktową rejestrowaną przez System;
  8. Kontakt oznacza użytkownika Serwisu, który posiada zidentyfikowany kanał kontaktu np. adres e-mail oraz przetwarzany w Systemie na potrzeby Marketing Automation;
  9. Osoba Kontaktowa oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Klienta w Zamówieniu. Rola Osoby Kontaktowej została opisana w pkt 23 OWSU;
  10. QuarticOn oznacza QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715276, NIP: 5213608082, kapitał zakładowy 140 430,00 zł, wpłacony w całości;
  11. System oznacza oprogramowanie, do którego prawa przysługują QuarticOn, które pozwala na świadczenie Usług;
  12. Panel Administracyjny oznacza narzędzie umożliwiające Klientowi zarządzanie Usługami;
  13. Planowana Data Uruchomienia (PDU) oznacza datę wskazaną w Zamówieniu. Planowana Data Uruchomienia to termin uruchomienia Usługi, przy założeniu spełniania przez Klienta określonych w OWSU warunków;
  14. Ramka Rekomendacji oznacza informację o produktach lub usługach Klienta, wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu, listy produktów lub usługi wyświetlana lub przetwarzana w Serwisie w wyniku działania usługi Rekomendacji. W szczególności ramką rekomendacji jest listą produktów uzyskana za pomocą wyszukiwarki sklepowej;
  15. Kreacja Produktowa oznacza informację o produktach lub usługach Klienta, wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu, listy produktów, usługi lub Serwisu wyświetlana w internecie poza Serwisem lub dostarczona do odbiorcy za pomocą Marketing Automation. W szczególności może to być baner graficzny;
  16. Rekomendacje oznaczają przekazanie danych o produktach lub usługach do Serwisu Klienta, które powinny być wyświetlone użytkownikowi Serwisu w Ramce Rekomendacji zgodnie z przyjętymi założeniami, co do logiki wyboru produktu i formy przekazania danych oraz inne powiązane usługi i funkcjonalności, przy czym szczegółowy zakres funkcjonalności, które będę udostępnione Klientowi w ramach usługi Rekomendacji, będzie wynikał z pakietu Usług wybranego przez Klienta;
  17. Serwis oznacza strony www lub aplikacje, których dotyczy Zamówienie i do których prawa przysługują Klientowi;
  18. Skrypty oznaczają kody w języku programowania przeznaczone do zainstalowania w kodzie Serwisu niezbędne do świadczenia Usług;
  19. Statystyki oznaczają informacje o ruchu internetowym zbierane poprzez Skrypty na danej stronie internetowej i/lub Serwisie;
  20. Transakcja oznacza dokonanie zakupu dowolnych produktów lub usług przez użytkownika Serwisu w terminie do 30 dni od Kliknięcia w Kreację Produktową;
  21. Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy QuarticOn a Klientem poprzez podpisanie przez QuarticOn i Klienta Zamówienia;
  22. Usługi oznaczają usługi świadczone przez QuarticOn. Szczegółowy zakres funkcjonalności w ramach Usług świadczonych przez QuarticOn będzie wskazany w przyjętej przez Klienta ofercie lub w załączonym opisie do Zamówienia i będzie wynikał z wybranego przez Klienta pakietu Usług;
  23. Zakup Po Rekomendacji oznacza dokonanie zakupu produktu lub usługi wskazanej w Ramce Rekomendacji przez użytkownika Serwisu w terminie do 30 dni od Kliknięcia tego produktu lub usługi w Ramce Rekomendacji;
  24. Zamówienie oznacza dokument przeznaczony do składania zamówień na Usługi QuarticOn, którego elementem jest zawsze przyjęta przez Klienta oferta i cennik, do którego stosuje się niniejsze OWSU. Zamówienie jest zawsze w formacie ustalonym przez QuarticOn.
 2. Usługi. QuarticOn będzie świadczył za wynagrodzeniem Usługi wskazane przez Klienta w Zamówieniu i dołączonej do niego, przyjętej przez Klienta oferty i cennika. Oferta będzie wskazywała pakiet Usług wybranych przez Klienta. QuarticOn nie jest zobowiązany do świadczenia innych Usług niż wyraźnie wskazane w ofercie dołączonej do Zamówienia, a Klient nie może korzystać z funkcjonalności nieobjętych pakietem wybranym w takiej ofercie. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez QuarticOn począwszy od Planowanej Daty Uruchomienia jest (i) udostępnienie przez Klienta Katalogu Produktów Klienta w ciągu 7 dni od podpisania Zamówienia oraz zaakceptowanie jego poprawności przez QuarticOn; (ii) poprawne zainstalowanie Skryptów w Serwisie oraz (iii) nadanie dostępu do Panelu Administracyjnego, z którego Klient może zarządzać usługami świadczonymi przez QuarticOn. W razie niespełnienia powyższych warunków leżących po stronie Klienta przed Planowaną Datą Uruchomienia, QuarticOn rozpocznie świadczenie Usług od momentu spełnienia tych warunków przez Klienta.
 3. Usługi dodatkowe. QuarticOn świadczy usługi dla Serwisu. W przypadku konieczności ponownego wdrożenia wynikającego z (1) Istotnych zmian technologicznych lub funkcjonalnych w Serwisie, takich jak np. zmiana platformy e-commerce, budowa nowego Serwisu, zmiana wyglądu strony lub (2) potrzeby wdrożenia nowych funkcjonalności np. nowych Ramek Rekomendacji – usługi takie będą oferowane za dodatkową opłatą. QuarticOn przedstawi w odpowiedzi na zapytanie Klienta ofertę handlową najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych i przystąpi do realizacji usług po jej akceptacji oraz po złożeniu przez Klienta oddzielnego zamówienia. Podstawą do wyceny usług będzie stawka za 1 rozpoczętą osobogodzinę pracy zawarta w Zamówieniu. Wdrożenie i świadczenie nowych usług oferowanych przez QuarticOn, nieobjętych pierwotnym Zamówieniem, będzie się odbywało za dodatkowym wynagrodzeniem wynikającym z cennika, oferty lub odrębnie uzgodnionych przez Strony. Jeżeli działania opisane w (1) są inicjowane przez Klienta, Klient zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem skonsultować się z QuarticOn (za pośrednictwem e-maila helpdesk@server828971.nazwa.pl) i podać szacowany zakres prac, czas ich trwania i termin gotowości do ponownego uruchomienia usług QuarticOn. Brak takiej informacji będzie skutkować naliczeniem wynagrodzenia przez QuarticOn za okres braku możliwości świadczenia Usług przez QuarticOn zgodnie z punktem 13.
 4. Panel Administracyjny. QuarticOn umożliwia Klientowi dostęp do Panelu Administracyjnego generując dla Klienta ID, a hasło zostaje wybrane przez Klienta. Klient odpowiada za ochronę swojego ID i hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym. W razie ujawnienia ID lub hasła osobom niepowołanym, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować QuarticOn. Klient za pośrednictwem Panelu Administracyjnego może zarządzać Usługami w zakresie funkcji udostępnionych przez QuarticOn, m.in. Klient może wybrać liczbę i miejsce Ramek Rekomendacji w Serwisie lub w szablonie wiadomości e-mail wysyłanych przez Klienta, liczbę informacji o produktach i usługach w Ramce Rekomendacji, może dostosować wygląd Ramek Rekomendacji. Panel Administracyjny będzie zawierał sugestie dotyczące konfiguracji Usług. Panel Administracyjny umożliwia również dostęp do informacji o efektywności działania Systemu.
 5. Udostępnienie Katalogu Produktów Klienta. Katalog Produktów Klienta zostanie automatycznie pobrany przez System na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie. Katalog Produktów Klienta powinien być uaktualniany przez Klienta przynajmniej raz na 24h. Aktualny katalog musi być dostępny nie później niż o 4.00 CET. W przypadku stwierdzenia braku możliwości pobrania danych, klient niezwłocznie udostępni Katalog Produktów Klienta, który powinien być zgodny z aktualną specyfikacją techniczną katalogu produktów Systemu. QuarticOn nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z braku udostępnienia Katalogu Produktów Klienta, jego nieaktualności lub zgodności ze specyfikacją techniczną Systemu.
 6. Instalacja Skryptów. QuarticOn udostępni Klientowi za pośrednictwem Panelu Administracyjnego Skrypty. Klient odpowiada za instalację Skryptów w całym swoim Serwisie. QuarticOn udzieli Klientowi wsparcia technicznego w zakresie instalacji Skryptów.
 7. Użytkownicy końcowi Serwisu. Klient powinien informować użytkowników końcowych Serwisu, że: (i) Serwis używa plików cookies dotyczących badania zachowań użytkowników; (ii) informacje zebrane przez pliki cookies mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika, jeżeli wyraził na to zgodę. Poprawne działanie Skryptów oraz System wymaga umożliwienia przez użytkowników końcowych Serwisu używania plików cookies przez Skrypty.
 8. Zapewnienia Klienta. Klient zapewnia, że jest uprawniony do Serwisu w zakresie pozwalającym na wyrażenie zgody na instalację i działanie Skryptów. Klient zapewnia również, że:
  1. w przypadku korzystania z Usługi Rekomendacji: (i) poinformował użytkowników, że Serwis używa plików cookies dotyczących badań zachowań użytkowników; (ii) poinformował użytkowników, że informacje zebrane przez pliki cookies mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika; (iii) uzyskał zgodę od użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w szczególności adresu e-mail i preferencji zakupowych, w celu wyświetlania użytkownikowi rekomendacji zakupowych dostarczanych przez QuarticOn i w konsekwencji jest uprawniony do udostępnienia QuarticOn danych identyfikujących użytkownika (np. adres e-mail) na potrzeby świadczenia przez QuarticOn Usługi Rekomendacji.
  2. w przypadku korzystania z Usługi Marketing Automation: (i) poinformował użytkowników, że Serwis używa plików cookies dotyczących badań zachowań użytkowników; (ii) poinformował użytkowników, że informacje zebrane przez pliki cookies mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika; (iii) uzyskał zgodę od użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w szczególności adresu e-mail i preferencji zakupowych, w celu wyświetlania użytkownikowi rekomendacji zakupowych dostarczanych przez QuarticOn i w konsekwencji jest uprawniony do udostępnienia QuarticOn danych identyfikujących użytkownika (np. adres e-mail) na potrzeby świadczenia przez QuarticOn Usługi Marketing Automation ; (iv) uzyskał zgodę od użytkowników na przesyłanie im informacji handlowych w wybranym kanale komunikacji. Klient zapewnia, że przez cały czas trwania Umowy (i) Serwis będzie uruchomiony i będzie działał, (ii) Skrypty będą poprawnie zainstalowane w całym Serwisie oraz (iii) działanie Serwisu nie będzie zakłócone.
 9. Konserwacja Systemu. QuarticOn będzie dokonywał konserwacji i aktualizacji Systemu w sposób najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia Usług. QuarticOn zastrzega sobie możliwość przerwy w świadczeniu Usług w każdy czwartek pomiędzy godziną 2.00 a 4.00 CET. W celu dbania o reputację adresów IP QuarticOn i przeciwdziałaniu wysyłki wiadomości email mogących zostać uznane za SPAM, QuarticOn zastrzega sobie możliwość: (a) ustawienia limitów 6 wysyłek wiadomości e-mail do jednego adresu email w ciągu miesiąca kalendarzowego, o ile Zamówienie nie stanowi inaczej; (b) odmowy wysłania wiadomości e-mail do adresów email, które nie istnieją (Hard bounce); (c) odmowy wysłania wiadomości e-mail do adresów email, które nie otworzyły wiadomości email w ciągu 180 dni (Soft bounce); (d) odmowy wysłania wiadomości e-mail do adresów email, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od danego nadawcy.
 10. Awaria. Klient powinien zgłaszać wszelkie awarie pod adres e-mail: helpdesk@server828971.nazwa.pl. Zgłoszenie awarii powinno zawierać opis awarii oraz wskazywać dane osoby kontaktowej po stronie Klienta, posiadającej wiedzę techniczną oraz wiedzę faktyczną dotyczącą awarii, która będzie wspierała QuarticOn w usuwaniu awarii. QuarticOn będzie usuwał awarie Skryptów oraz Systemów, za które QuarticOn odpowiada, w możliwie najszybszym terminie. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin zegarowych od chwili przystąpienia do jej usuwania, wynagrodzenie QuarticOn za Rekomendacje zostanie zmniejszone o 1/30 średniego miesięcznego wynagrodzenia QuarticOn z ostatnich trzech miesięcy za każde rozpoczęte 24 godziny zegarowe awarii po terminie wspomnianych 48 godzin zegarowych.
 11. Wynagrodzenie. Wynagrodzenie należne QuarticOn będzie wynikało z Zamówienia i dołączonej do niego oferty i cennika. Jeżeli jakieś elementy wynagrodzenia będą miały charakter zmienny, wówczas wynagrodzenie będzie obliczane wyłącznie na podstawie informacji zbieranych przez System. QuarticOn będzie przedstawiał Klientowi informacje zebrane przez System, za dany okres rozliczeniowy, przed wystawieniem faktury. Klient ma 3 dni robocze na zgłoszenie uwag do takich informacji. W razie braku uwag w tym terminie uznaje się, że Klient akceptuje otrzymane informacje.
  Za świadczone Usługi Klient zapłaci QuarticOn określone w Zamówieniu wynagrodzenie zgodnie z terminem określonym w zamówieniu. Terminy wystawiania faktur będą wskazane w Zamówieniu. Klient zapłaci QuarticOn odsetki ustawowe za opóźnienie z tytułu niedotrzymania przez Klienta terminu płatności jakiejkolwiek faktury. Wstrzymanie lub ograniczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie zwalnia Klienta od zapłaty pełnego wynagrodzenia QuarticOn. Płatności są dokonywane w walucie określonej w Zamówieniu, na rachunek bankowy QuarticOn wskazany na fakturze. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym QuarticOn. QuarticOn będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej i przesyłał je na adres e-mail podany w Zamówieniu.
  Wszystkie prowizje bądź opłaty związane z realizacją płatności za Usługi są ponoszone przez Klienta (wyjątkiem są przelewy typu SEPA w EUR których koszty są dzielone równo na nadawcę i odbiorcę).
  W przypadku opóźnienia Klienta z płatnością wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 14 dni, Quarticon zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia świadczonych Usług, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną i wezwaniu do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie kolejnych 7 dni, jeżeli w tym dodatkowym terminie Klient nie zapłaci zaległego wynagrodzenia.
 12. Sposoby obliczania Wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wynikało z pakietu Usług wybranego przez Klienta, zgodnie z dołączoną do Zamówienia, zaakceptowaną przez Klienta ofertą i cennikiem. Dodatkowo, Zamówienie, w zakresie elementów zmiennych wynagrodzenia QuarticOn, może odwoływać się m.in. do następujących kryteriów:
  • Liczba unikalnych użytkowników – liczba pojedynczych użytkowników odwiedzających Serwis w danym miesiącu kalendarzowym, identyfikowanych przez Skrypty;
  • Wielkość bazy mailingowej – liczba Kontaktów Klienta znajdujących się w Panelu Klienta;
  • CPM – jeżeli Zamówienie nie będzie stanowiło inaczej, wynagrodzenie QuarticOn będzie obliczane: jako iloczyn liczby odsłon Ramek Rekomendacji lub Kreacji Produktowych i kwoty wskazanej w Zamówieniu;
  • CPS – jeżeli Zamówienie nie będzie stanowiło inaczej, wynagrodzenie QuarticOn będzie obliczane: jako wskazany w Zamówieniu procent wartości brutto Zakupów Po Rekomendacji i/lub Transakcji.
 13. W przypadku zmiennych: (i) Liczba unikalnych użytkowników, (ii) Wielkość bazy Kontaktów – oferta dołączona do Zamówienia będzie zawierała cennik, który będzie wskazywał przedziały liczbowe, od których uzależniona będzie wysokość wynagrodzenia. Jeżeli w trakcie trwania Umowy nastąpi taka zmiana (i) Liczby unikalnych użytkowników, (ii) Wielkości bazy Kontaktów, że będzie to powodować zmianę wysokości wynagrodzenia – nowa wysokość wynagrodzenia będzie należna począwszy od miesiąca, w którym zmiana nastąpiła.
  W przypadku płatności przez Klienta wynagrodzenia z góry za okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, jeżeli w okresie, za który nastąpiła płatność z góry – Liczba unikalnych użytkowników lub Wielkość bazy Kontaktów zwiększy się o więcej niż 30% od wartości określonej w Zamówieniu, QuarticOn będzie miał prawo do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z przedziałami liczbowymi wskazanymi w cenniku dołączonym do Zamówienia, za okres, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cennika z zachowaniem przyznanych zniżek z tytuły płatności z góry.

 14. Prawo do wynagrodzenia w przypadku braku instalacji Skryptu. Jeżeli Klient w trakcie trwania Umowy (i) nie dokona czynności, od których zależy rozpoczęcie świadczenia Usług przez QuarticOn od Planowanej Daty Uruchomienia; lub (ii) odinstaluje Skrypty z Serwisu pomimo braku awarii; lub (iii) nie zainstaluje ponownie Skryptów w Serwisie w terminie 48h po usunięciu awarii; lub (iv) w inny sposób uniemożliwi QuarticOn świadczenia Usług (np. blokada IP Systemu), wówczas QuarticOn przysługuje pełne wynagrodzenie określone w Zamówieniu, a w przypadku jeżeli działanie klienta uniemożliwiają zastosowanie uzgodnionego wynagrodzenia w Zamówieniu, wówczas QuarticOn będzie uprawniony do naliczenia miesięcznego wynagrodzenia w wysokości średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń, proporcjonalnie za czas w którym usługa nie mogła być świadczona. QuarticOn będzie informował Klienta o wystąpieniu takiego zdarzeniu i wzywał do zaprzestania działań niezgodnych z Umową.

 15. Licencja. Z chwilą zawarcia Umowy, QuarticOn w zamian za wynagrodzenie, udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji, na uzgodniony czas świadczenia Usług, w zakresie funkcjonalności wynikających z pakietu Usług wybranego przez Klienta w ofercie dołączonej do Zamówienia, uprawniającej Klienta wyłącznie do (i) instalacji Skryptów w Serwisie; (ii) korzystania z Systemu wyłącznie w postaci kodu wynikowego jako elementu Serwisu. Klient nie jest uprawniony do modyfikowania, dodawania, adaptowania, tłumaczenia lub tworzenia dzieł pochodnych oprogramowania lub fragmentu oprogramowania opartych na Skrypcie lub Systemu. Klient nie jest uprawniony do korzystania z funkcjonalności nie objętych pakietem Usług wybranym przez Klienta w ofercie dołączonej do Zamówienia. Klient nie jest uprawniony do dokonywania inżynierii wstecznej, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, demontowania lub dokonywania innych czynności zmierzających do odkrycia kodu źródłowego Systemu lub Skryptu. Warunki licencji do Skryptu i Systemu mają zastosowanie do wszelkich wersji naprawczych, łatek, pochodnych, aktualizacji i upgrade’ów, do których Klient ma prawo w ramach Umowy. Klientowi nie wolno przenosić żadnych praw ani udzielać dalszych licencji dotyczących Skryptu lub Systemu tak w części, jak w całości. Skrypty i System pozostają własnością QuarticOn i nie mogą być bez zgody QuarticOn modyfikowane, kopiowane bądź przenoszone. W przypadku naruszenia postanowień powyższego punktu przez klienta QuarticOn zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej za każde naruszenie w wysokości 25000 Euro, przy czym Quarticon jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

 16. Efekty działania Systemu. QuarticOn nie udziela zapewnień dotyczących efektywności Systemu, w szczególności zwiększania lub generowania określonego poziomu zysków dla Klienta. W celu właściwego świadczenia Usług QuarticOn za pośrednictwem Skryptów będzie zbierał, przechowywał i analizował Statystyki. QuarticOn zapewnia, że (i) Statystyki będą zanonimizowane i wedle najlepszej wiedzy QuarticOn nie będą stanowiły one danych osobowych w rozumieniu prawa polskiego; (ii) zbieranie, przechowywanie i analiza Statystyk będzie odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych Statystyk. QuarticOn będzie podmiotem uprawnionym do zebranych Statystyk oraz wyników analizy tych Statystyk, z prawem do ich udostępniania, sprzedawania i innego biznesowego wykorzystania, przy czym Statystyki nie będą wskazywały na konkretne źródło ich pochodzenia. QuarticOn będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym do bazy danych zawierającej Statystyki.
 17. Odpowiedzialność Systemu. QuarticOn nie jest odpowiedzialny za zakłócenia, błędy lub brak ciągłości świadczenia Usługi spowodowane (i) zakłóceniami powstałymi w środowisku informatycznym, w którym zainstalowane będą Skrypty; (ii) awariami technicznymi leżącymi poza infrastrukturą działania Skryptów lub Systemu; (iii) innym działaniem Klienta lub podmiotów trzecich dostarczających Klientowi produkty lub usługi, w szczególności wynikające z usterek technicznych, awarii komputera czy innego urządzenia Klienta lub takiego podmiotu trzeciego. Klient oświadcza, że przed złożeniem Zamówienia zapoznał się z działaniem Systemu i nie zgłasza do niego uwag. Odpowiedzialność QuarticOn wynikająca z Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta (wyłączona od naprawienia jest szkoda w postaci utraconych korzyści) oraz do wysokości trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta QuarticOn w ostatnich trzech miesiącach.
 18. Zapewnienia QuarticOn. QuarticOn zapewnia, że wykonywanie któregokolwiek z uprawnień przyznanych Klientowi w Umowie nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej, praw autorskich ani innych praw wyłącznych przysługujących osobom trzecim. QuarticOn zapewnia, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Skryptów i Systemu przysługują QuarticOn oraz że są one wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. QuarticOn nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej w związku z używaniem przez Klienta Skryptów w sposób niezgodny z niniejszą Umową, w szczególności w połączeniu z jakimkolwiek wyposażeniem lub programami nie dostarczonymi przez QuarticOn.
 19. Okres trwania Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że inne ustalenia wynikają z Zamówienia. W przypadku Umów zawartych na czas określony (zgodnie z Zamówieniem), po upływie okresu na jaki taka Umowa została zawarta – Strony będą związane Umową na czas nieokreślony na zasadach wynikających z aktualnie obowiązującego cennika (bez rabatów), chyba że Klient nie później niż przed upływem 3 miesięcy przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa na czas określony, poinformuje na piśmie, że nie przedłuża terminu związania Umową.
  Czas trwania umowy liczony jest od daty uruchomienia pierwszej Usługi, ale nie później niż począwszy od dnia przypadającego 30 dni od dnia Planowanej Daty Uruchomienia. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony w formie pisemnej za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec ostatniego pełnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego, z tym zastrzeżeniem, że Umowa nie może zostać wypowiedziana w trakcie pierwszych pełnych trzech miesięcy kalendarzowych jej obowiązywania (do tego okresu nie wlicza się ewentualnego okresu testowego).
  Każda ze Stron może także wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, w szczególności QuarticOn będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: (i) zainstalowania Skryptu na stronach www zawierających treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; (ii) dokonania przez Klienta nieautoryzowanych przez QuarticOn zmian w Skrypcie zainstalowanym w Serwisie; (iii) opóźnienia z zapłatą przez Klienta wynagrodzenia QuarticOn przekraczającego 21 dni (licząc od najstarszej faktury), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zapłaty w terminie 7 dni; (iv) wielokrotnego używania przez Klienta tych samych danych z Rekomendacji z pominięciem Systemu. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy (i) Klient powinien niezwłocznie przestać korzystać ze Skryptów, w szczególności Klient powinien niezwłocznie odinstalować Skrypty z Serwisu; (ii) Strony powinny dokonać wzajemnie należnych rozliczeń (iii) QuarticOn w ciągu 48 godzin wyłączy wszystkie Usługi które były przedmiotem Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony przez QuarticON, w przypadku rażącego naruszenia postanowień przez Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconego z góry wynagrodzenia.

 20. Dane osobowe Klienta. QuarticOn jest administratorem danych podanych przez Klienta w Zamówieniu. Dane osobowe podane przez Klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez QuarticOn wyłącznie w celu świadczenia Usług oraz sporządzenia faktur VAT. Przetwarzanie danych będzie odbywało się na papierze oraz w zautomatyzowanych systemach komputerowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak jest również konieczne dla prawidłowego świadczenia Usług i wykonania Umowy. Odmowa podania danych osobowych wymaganych w Zamówieniu uniemożliwia prawidłowe świadczenie Usług w wykonaniu Umowy. Jeżeli Klient wyraził na to zgodę, dane będą również przetwarzane w celach marketingowych oraz reklamowych (otrzymywanie informacji o produktach i usługach QuarticOn), w tym otrzymywanie ich w formie wiadomości e-mail. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, ich eksportu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenia sprzeciwu oraz żądania usunięcia przetwarzanych danych.

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania Umowy.

  Dane osobowe dla celów marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi Osób Kontaktowych. W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych RODO, Strona przekazująca dane osobowe Osób Kontaktowych zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania Osobie Kontaktowej w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Osoby Kontaktowej informacji zgodnie z zakresem art. 14 RODO.

 21. Dane osobowe użytkowników. QuarticOn będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników Serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług na rzecz Klienta. Do danych tych należą: adres e-mail użytkowników Serwisu, identyfikator internetowy użytkowników Serwisu i informacje o preferencjach zakupowych użytkowników. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez QuarticOn danych osobowych powierzonych przez Klienta zawarte są w umowie powierzenia przetwarzania danych zawieranej przez Klienta i QuarticOn, która zawarta zostaje automatycznie z chwilą podpisania Zamówienia, a której treść stanowi załącznik do niniejszych OWSU. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy i wchodzi w życie z dniem podpisania Zamówienia. Umowa powierzenia przetwarzania danych może być rozwiązana wyłącznie w przypadku rozwiązania Umowy.
 22. Zagrożenia. QuarticOn informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia Klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu.
 23. Osoba Kontaktowa. Osoba Kontaktowa jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem Umowy.
 24. Zmiany w Zamówieniu. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianach danych podanych w Zamówieniu, w szczególności dotyczących Osób Kontaktowych, adresów, danych kontaktowych i innych danych niezbędnych do wzajemnego kontaktowania się. Zmiany treści Umowy, w tym odnoszące się do zakresu Usług, form płatności czy warunków wynagrodzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 25. Postanowienia końcowe. QuarticOn może informować o fakcie zawarcia Umowy z Klientem w swoim portfolio, wykorzystując w tym celu logo Klienta. OWSU podlega prawu polskiemu. Jeżeli, któreś z postanowień OWSU okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWSU. Wszelkie spory wynikającego lub związane z OWSU, Umową lub Zamówieniami Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozwiązania będzie polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla adresu QuarticOn.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.