fbpx
Domovská stránka Podmínky pro poskytování služeb

Podmínky pro poskytování služeb

Tyto Podmínky pro poskytování služeb („Podmínky”) stanovují pravidla pro užívání stránek quarticon.com a služeb poskytovaných společností QuarticOn a.s. se sídlem ve Varšavě, Polsko, prostřednictvím těchto stránek, zejména služeb doporučení a reklamy. Stránky quarticon.com a společnost QuarticOn a.s. jsou dále společně označovány jako Quarticon.

Dříve než začnete stránky a služby využívat, seznamte se s těmito Podmínkami. Pokud se s nimi neseznámíte, nerozumíte jim nebo nesouhlasíte s jejich obsahem, nemůžete stránky ani služby využívat.

Podmínky se mohou změnit. O změně Vás budeme předem informovat. Pokud se rozhodnete naše služby dále nevyužívat, musíte tak učinit ve lhůtě 14 dnů od obdržení informace o změně Podmínek. Využíváním služeb po změně Podmínek souhlasíte s jejich změnou.

Quarticon předpokládá, že jeho klienty budou pouze podnikatelé-subjekty, kteří služby využijí přímo pro svou činnost. Přesto Podmínky obsahují také ustanovení týkající se klientů-spotřebitelů. Pokud ustanovení zákona platná pro daného spotřebitele stanoví dalekosáhlejší práva spotřebitele, než jaká stanovují Podmínky, pak ve vztahu k takovému spotřebiteli budou namísto těchto ustanovení Podmínek platit ustanovení, která takovému spotřebiteli udělují dalekosáhlejší práva.

Quarticon

Quarticon je určen provozovatelům e-shopů a webových stránek (dále jen Stránky).

Quarticon poskytuje dvě služby:

  • Doporučení – zobrazují uživatelům Stránek informace nebo reklamy týkající se zboží nebo služeb klienta spolu s odkazem přímo na stránky takového zboží nebo služby nabízené klientem;
  • Reklamní činnost – zobrazuje reklamu mj. na jiných stránkách, než jsou stránky klienta, propaguje zboží a služby klienta spolu s přímým odkazem na stránky takového zboží nebo služby nebo jiné stránky určené klientem, reklamy cílí na zákazníky, kteří stránky již dříve navštívili, stejně jako na ostatní uživatele internetu.

Doporučení a Reklamní činnost jsou společně dále nazývané jako Služby.

Registrace a poskytování služeb

Podmínkou poskytování Služeb je registrace klienta v systému Quarticon. Klient je povinen postupovat podle pokynů na stránce quarticon.com a poskytnout údaje označené jako povinné, včetně údajů o aktivní platební kartě.

Po registraci klient získá přístup k administračnímu panelu. V něm si sám volí a nastavuje Služby.

Pro poskytování služeb je klient povinen:

  1. pomocí administračního panelu uploadovat produktový katalog ve formě databáze údajů s informacemi o nabídce zboží nebo služeb nabízených a dostupných na Stránkách. Nabídka musí obsahovat minimálně ID zboží nebo služeb, URL adresu zboží nebo služeb, název zboží nebo služeb, status zboží nebo služeb, cenu zboží nebo služeb, ostatní podrobné informace o zboží či službách. Produktový katalog musí být aktuální a klient se zavazuje ho aktualizovat minimálně jednou denně.
  2. nainstalovat na Stránkách skripty, které jsou ke stažení v administračním panelu. Správnost instalace skriptů musí být potvrzena v administračním panelu.
  3. pokud klient chce využívat Služby formou Reklamní činnosti, musí v administračním panelu uploadovat rozlišovací označení (ochranné známky, loga) pro využití v reklamách.

Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, nelze Služby poskytovat. Tyto podmínky musí být splňovány po celou dobu využívání Služeb.

Reklamy

Klient bere na vědomí a souhlasí (i) se zobrazováním Reklam na webových stránkách určených Quarticonem; (ii) se zobrazováním reklam spolu s reklamami konkurence klienta. Quarticon vynaloží veškeré úsilí, aby se reklamy nezobrazovaly na stránkách s pornografickým či obscénním obsahem nebo takových, jejichž obsah porušuje platné zákony.

Prohlášení Klienta

Klient musí informovat návštěvníky koncových Stránek, že Stránky používají soubory cookies. Aby Quarticon fungoval správně, musí koncový uživatel Stránek umožnit Quarticonu používání souborů cookies a nainstalovat skripty. Klient prohlašuje, že má právo provozovat Stránky v rozsahu, který umožňuje souhlas s instalací a fungováním skriptů a poskytováním Služeb.

Údržba a poruchy

Quarticon bude provádět údržbu a aktualizace tak, aby minimalizoval dopady na kvalitu a nepřetržitost poskytování Služeb. Quarticon si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služeb každou středu od 02:00 do 04:00 hod. CET. Klient je povinen hlásit všechny poruchy na email: helpdesk@quarticon.com. Při hlášení poruchy je třeba uvést popis problému a kontaktní osobu na straně klienta. Poruchy, za které bude Quarticon zodpovědný, odstraní v co nejkratší době.

Odměna a rozpočet

Služby jsou poskytovány za úplatu. Reklamní činnost je poskytovaná po úhradě rozpočtu na tuto činnost. Aktuální ceník Služeb a platební podmínky najdete v odkazu […]

Odměna náležící Quarticonu bude vypočtena výhradně na základě informací shromážděných Quarticonem.

Údaje

Správcem údajů, které Klient poskytl při registraci, je Quarticon. Osobní údaje klient poskytuje dobrovolně a Quarticon je bude zpracovávat za účelem poskytování služeb, vystavení faktur, a pokud s tím klient souhlasil, za účelem marketingových a reklamních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné, je však také nezbytné pro poskytování služeb. Každá osoba má právo na přístup ke svým údajům a jejich opravu. Má také právo požádat o ukončení veškerého využívání svých údajů, a také na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Klient může Quarticonu poskytnout osobní údaje uživatelů Stránek za účelem poskytování služeb. Klient zůstává správcem těchto údajů a Quarticon bude výhradně jejich zpracovatelem.

Všechny osobní údaje, které bude vlastnit Quarticon, budou chráněné. Údaje budou uloženy a zpracovávány na serverech v zemích Evropské unie.

Quarticon bude shromažďovat, uchovávat a analyzovat informace o internetovém provozu Stránek („Údaje”) za účelem poskytování Služeb. Quarticon prohlašuje, že (i) shromažďované Údaje budou anonymizovány; (ii) shromažďování, uchovávání a analýza Údajů bude probíhat způsobem, který zajišťuje bezpečnost těchto Údajů. Quarticon bude subjektem oprávněným ke shromážděným Údajům a k výsledkům analýzy těchto Údajů.

Odpovědnost

Quarticon nezaručuje účinnost svého systému, zejména pokud jde o dosažení konkrétní úrovně příjmů klienta. Quarticon není zodpovědný za narušení, chyby nebo nepřetržitost při poskytování Služeb z důvodů (i) narušení IT prostředí, ve kterém budou nainstalovány skripty; (ii) technických problémů způsobených poruchami mimo provozní infrastrukturu skriptů nebo Quarticonu; (iii) jiných činností klienta nebo třetích stran, které klientovi poskytují produkty nebo služby, zejména v důsledku technických závad, poruchy počítače nebo jiného zařízení klienta nebo třetí osoby. Odpovědnost Quarticonu se dle Smlouvy vztahuje pouze na škody, které klient skutečně utrpěl (náhrada škody se nevztahuje na ztrátu zisku a podobných následných škod) a do výše průměrné odměny uhrazené zákazníkem Quarticonu v zúčtovacím období – toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy je zákazník spotřebitelem.

Doba platnosti

Smlouva mezi Quarticonem a klientem je uzavřena v okamžiku dokončení registrace („Smlouva”). Smlouva je uzavřená dle stanovených Podmínek. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Klient a Quarticon mohou smlouvu vypovědět při dodržení 14denní výpovědní lhůty. Výpověď musí být doručena emailem – z adresy a na adresu klienta uvedenou při registraci.

Klient a Quarticon mohou Smlouvu vypovědět písemně s okamžitou platností, pokud dojde k hrubému porušení ustanovení Smlouvy (Podmínek) druhou Stranou, zejména Quarticon bude oprávněn k okamžitému ukončení Smlouvy v případě: (i) pokud klient nainstaluje skripty na webových stránkách, jejichž obsah je v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů; (ii) pokud klient provede změny ve skriptech nainstalovaných na Stránkách bez předchozí autorizace Quarticonu; (iii) pokud klient bude opakovaně užívat stejné údaje z Doporučení bez vědomí Quarticonu. (iiii) Pokud dojde k odstranění skriptů registrujících transakce klienta nebo k jejich úpravě, která ovlivňuje správnost shromažďování údajů.

V případě ukončení platnosti Smlouvy je klient povinen bezodkladně zanechat užívání skriptů, zejména je povinen bezodkladně odinstalovat skripty ze Stránky. Pokud skripty nebudou odstraněny, bude Smlouva dále pokračovat a Quarticon bude mít nárok na započtení odměny dle platebních podmínek. Pokud je klient zároveň spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření (odstoupit lze písemně nebo emailem – obsah odstoupení může být libovolný, stačí, aby byla zřetelná vůle klienta-spotřebitele odstoupit od Smlouvy), pokud se klient-spotřebitel nerozhodne využít Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

Rizika

Quarticon informuje, že využívání Služeb je spojeno s posíláním údajů přes veřejnou síť internet a existují zde rizika jako pro každého uživatele internetu, související zejména se škodlivým softwarem, tzn. viry, trojskými koni, červy. Aby klient minimalizoval taková rizika, měl by používat aktualizovaný antivirový program a chránit přihlašovací údaje do systému Quarticonu.

Závěrečná ustanovení

Quarticon může informovat o uzavření Smlouvy s klientem ve svém portfoliu a za tímto účelem použít logo klienta (toto ustanovení se netýká klientů, kteří jsou zároveň spotřebiteli). Podmínky podléhají polskému právu. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek ukáží jako právně neúčinná nebo zcela či částečně neplatná, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek. Všechny spory vyplývající nebo související s Podmínkami nebo Službami rozhoduje polský soud místně příslušný sídlu společnosti Quarticon (toto ustanovení se netýká klientů, kteří jsou zároveň spotřebiteli).

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.