fbpx

Ceník a platební podmínky

Tento ceník a platební podmínky („Ceník“) stanovují předpisy pro výpočet a úhradu odměny za využívání služeb Quarticon.

Slova, která jsou v Ceníku zapsána velkým písmenem, budou mít shodný význam s tím uvedeným v Podmínkách.

Dříve než začnete využívat naše stránky a Služby, seznamte se prosím s Ceníkem. Pokud jste se s Ceníkem neseznámili, nerozumíte mu nebo s jeho obsahem nesouhlasíte, neměli byste naše stránky ani Služby využívat.

Ceník se může měnit. O změnách Vás budeme předem informovat. Pokud se rozhodnete naše Služby dále nevyužívat, musíte tak učinit ve lhůtě 14 dnů od obdržení informace o změně Ceníku. Využíváním služeb po změně Ceníku souhlasíte se změnou.

 1. Odměna
  Za odvedené Služby nám přísluší odměna. Základem pro výpočet odměny budou výhradně údaje shromážděné společností Quarticon.
  Odměna společnosti Quarticon je počítána percentuálně z hrubé hodnoty tržeb získaných díky naším Službám:
  […]
  Za hrubou hodnotou tržeb získaných díky naším Službám se považuje:
  – v případě Doporučení: hodnota nákupu zboží nebo služeb vč. DPH, které provedl uživatel Stránek, a které se mu předtím zobrazily a na které kliknul, pokud zboží nakoupil nejpozději do 30 dnů od kliknutí na zboží nebo službu.
  – v případě Reklamní činnosti: hodnota nákupu libovolného zboží nebo služeb vč. DPH, které provedl uživatel Stránek do 30 dnů od vstupu na Stránky v důsledku kliknutí na reklamu, kterou mu zobrazil Quarticon. Slevy a akce, které klient poskytne, nelze od hodnoty nákupu odečíst. Hodnota nákupů provedených v jiné měně, než euro bude přepočtena na euro ke dni registrace dané transakce u Quarticonu dle průměrného směnného kurzu eura zveřejněného Evropskou centrální bankou.
 2. Rozpočet na Reklamní činnost
  Reklamní činnost bude probíhat dle schváleného rozpočtu na plánování Reklamní činnosti („Rozpočet na reklamu”), který si klient zvolí.
  Reklamní činnost je poskytovaná po úhradě Rozpočtu na reklamu.
  Z platební karty klienta si Quarticon stáhne částku dle dohodnutého Rozpočtu na reklamu. Quarticon vystaví klientovi fakturu na základě rozpočtu požadovaného a uhrazeného klientem.
  Reklamní činnost bude probíhat až do úplného vyčerpání Rozpočtu na reklamu.
  Administrační panel umožňuje přístup k informacím o využitém Rozpočtu na reklamu.
 3. Vyúčtování
  V souladu s příslušnými ustanoveními bude k odměně Quarticonu i k Rozpočtu na reklamu připočteno DPH v odpovídající výši.
  Odměna za Doporučení a Reklamní činnost bude vypořádána ve lhůtě 30 dnů. Začátek zúčtovacího období je datum první správné registrace platební karty klienta v systému Quarticonu.
  Quarticon vystaví klientovi fakturu první pracovní den následující po skončení zúčtovacího období.  Faktura bude odeslána emailem a bude ke stažení v administračním panelu. Splatnost faktury je 7 pracovních dnů ode dne vystavení. Poslední den splatnosti faktury Quarticon stáhne z platební karty klienta částku rovnající se odměně za dané zúčtovací období.
  Všechny platby budou prováděny v eurech na bankovní účet Quarticonu uvedený na faktuře. Ceny v jiných měnách budou přepočteny na euro podle kurzu ECB v den úhrady platby. Dnem úhrady platby se považuje den připsání platby na bankovní účet Quarticonu.
 4. Audit
  Klient a Quarticon jsou povinní vést a uchovávat dokumentaci týkající se výpočtu a plateb odměny za Služby po dobu 2 let. Takovou dokumentaci Quarticon zpřístupňuje klientovi v administračním panelu. Klient je povinen na žádost zpřístupnit Quarticonu dokumentaci, originál – ve svém sídle, kopii – zaslat způsobem dohodnutým oběma stranami. Dokumentaci si může vyžádat statutární auditor. Pokud bude zjištěno, že výsledky auditu vykazují neshody při výpočtu nebo úhradě odměny –obě strany bezodkladně učiní kroky vedoucí k nápravě (doplacení nebo vrácení odměny) a navíc chybující strana uhradí náklady související s auditem.
 5. Vyrovnání
  V případě ukončení Smlouvy během zúčtovacího období provedou Quarticon a klient vzájemné vyúčtování plateb, tj. Quarticon vrátí klientovi nevyužité prostředky související s Reklamní činností (prostředky budou vráceny na platební kartu klienta dle podmínek banky, která kartu vydala), naopak klient uhradí Quarticonu odměnu za Služby. Quarticon vystaví klientovi fakturu první pracovní den následující po ukončení platnosti Smlouvy.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.