fbpx

Podmínky pro poskytování služeb ze dne 1. července 2021

Podmínky ze dne 1. července 2021 (Všeobecné podmínky poskytování služeb)

Tyto Podmínky se spolu s přílohami uplatňují pro všechny Služby poskytované firmou QuarticOn.

Podmínkou pro využívání Služeb poskytovaných firmou QuarticOn je seznámení se s obsahem Podmínek, Antispamové politiky a Smlouvy o zpracovávání osobních údajů, přijetí všech jejich ustanoveními a také přijetí závazku využívání Služeb v souladu s jejich ustanoveními.

Ve chvíli uzavření Smlouvy mezi QuarticOn a Zákazníkem tento Zákazník přijímá ustanovení Formuláře objednávky, Nabídky, Ceníku a Podmínek včetně jejich příloh nebo jiných dokumentů, které jsou součástí Smlouvy.

Zákazníkem může být výhradně podnikatel. Zákazník ujišťuje, že předmět Služeb má pro něj profesionální charakter, který vyplývá přímo z předmětu jím vykonávané podnikatelské činnosti.

Jestliže Zákazník nesouhlasí s kterýmkoliv ustanovením Podmínek, Politiky soukromí, Antispamové politiky nebo Smlouvy o zpracovávání osobních údajů, nemůže využívat služby poskytované firmou QuarticOn.

§ 1.Definice

Veškeré výrazy napsané velkým písmenem, jejichž význam byl definován v §1, musí být chápány dle níže uvedených definic (platí pro Podmínky, přílohy k Podmínkám, Formulář objednávky, Nabídku a Ceník).

Obecné definice:

Tarif – Zákazníkem v rámci Smlouvy zakoupený přístup k využívaným Službám v rozsahu vybraných funkcionalit;

Ceník – dokument, který vymezuje odměnu za Služby poskytované firmou QuarticOn;

Formulář objednávky – dokument určený pro podávání objednávek na Služby QuarticOn, jehož součást tvoří Nabídka spolu s Ceníkem;

Zákazník – podnikatel, který za úplatu využívá služby poskytované firmou QuarticOn;

Nabídka – návrh poskytování Služeb firmou QuarticOn, který obsahuje podrobný popis Služeb spolu s jejich funkcionalitami;

Kontaktní osoba – fyzická osoba uvedená Zákazníkem ve Formuláři objednávky, která zastupuje Zákazníka při spolupráci s firmou QuarticOn;

Antispamová politika – dokument, který upravuje politiku firmy QuarticOn týkající se odesílání nevyžádaných obchodních sdělení pomocí Systému. Antispamová politika je přílohou č. 1 k Podmínkám. Vyjádří-li Zákazník souhlas s Podmínkami, souhlasí rovněž s antispamovou politikou;

Politika soukromí – vysvětlení týkající se druhů informací, které firma QuarticOn získává během návštěvy Zákazníka na internetových stránkách QuarticOn a také o způsobu jejich zpracovávání. Politika soukromí je přílohou č. 2 k Podmínkám. Vyjádří-li Zákazník souhlas s Podmínkami, souhlasí rovněž s politikou soukromí;

QuarticOn – subjekt poskytující Služby, QuarticOn S.A. se sídlem ve Varšavě, na ul. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu, Oddělení XII. Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000715276, NIP/DIČ: 5213608082, základní kapitál 140 430, 00 PLN, splacený v plné výši;

Podmínky – tyto Podmínky, které platí pro všechny Služby poskytované firmou QuarticOn;

Servis – internetová stránka nebo aplikace patřící Zákazníkovi, které se týká Smlouva;

Systém – software vytvořený firmou QuarticOn, který umožňuje poskytování Služeb;

Smlouva – dohoda uzavřená mezi QuarticOn a Zákazníkem, jejíž obsah tvoří Formulář objednávky, Nabídka a Ceník a také Podmínky s přílohami, případně i jiné dokumenty. Podmínky s přílohami jsou povinnou součástí Smlouvy;

Smlouva o zpracovávání údajů – smlouva, na jejímž základě Zákazník zadává QuarticOn zpracovávání Údajů. Smlouva o zpracovávání údajů je přílohou č. 3 k Podmínkám. Při schválení Podmínek Zákazník uzavírá s QuarticOn Smlouvu o zpracovávání údajů;

Služby – služby poskytované firmou QuarticOn;

 

Služby poskytované firmou QuarticOn:

Helpdesk – informační podpora ze strany QuarticOn v případě, že dojde k Poruše nahlášené Zákazníkem;

Marketing Automation – marketingová služba určená pro uživatele Servisu, která je poskytována prostřednictvím Systému a zahrnuje mimo jiné odesílání e-mailových zpráv vybraným komunikačním kanálem, zobrazování bannerů, pop-up, třídění, přičemž podrobný rozsah služeb a funkcionalit, které budou dostupné Zákazníkovi v rámci služby Marketing Automation bude vyplývat z Tarifu, který si Zákazník zvolí;

Doporučování výrobků – předávání údajů o produktech a službách Servisu Zákazníka, které by měly být zobrazeny uživateli Servisu v Rámečku s doporučením dle přijatých předpokladů v rozsahu logiky výběru výrobku a formy předávání údajů a také další související služby a funkcionality, přičemž podrobný rozsah funkcionalit, které budou Zákazníkovi k dispozici v rámci služby Doporučování, bude vyplývat z Tarifu, který si Zákazník zvolí;

Smart Search – služba určená pro uživatele Servisu, která je poskytována pomocí Systému a zahrnuje mimo jiné vyhledávání a napovídání produktů/zboží Zákazníka na základě údajů zadaných uživatelem, přičemž podrobný rozsah funkcionalit, které budou Zákazníkovi zpřístupněny v rámci služby Doporučování, bude vyplývat z Tarifu, který si Zákazník zvolí;

Technická IT podpora – doplňková služba poskytovaná firmou QuarticOn, která umožňuje zavádění změn a cílených funkcionalit na objednávku Zákazníka, které zasahují mimo rámec Tarifu;

Aplikace – služba poskytovaná firmou QuarticOn za účelem integrace Systému a Servisu v souladu s vybraným Tarifem;

 

Definice používané k popisu Služeb poskytovaných firmou QuarticOn:

Porucha – kritická chyba, která znemožňuje používání všech funkcionalit Systému nebo jeho části;

Katalog Produktů Zákazníka (tzv. feed) – databáze, která obsahuje informace o nabídce produktů a služeb nabízených a dostupných v Servisu, která obsahuje mj. ID produktů nebo služeb, URL adresu produktů a služeb, název produktů a služeb, status produktů a služeb, cenu produktů a služeb, jiné detailní informace týkající se produktů a služeb;

Kliknutí – Systémem zaznamenaná akce uživatele, která spočívá v kliknutí na Rámeček s doporučením, odkaz v okně vyhledávání Smart Search nebo na stránce výsledků vyhledávání SERP a/nebo Product creation;

Kontakt – uživatel Servisu, který má definován komunikační kanál, např. e-mailovou adresu a je v Systému zpracováván pro účely Marketing Automation;

Product creation – informace o produktech a službách Zákazníka spolu s odkazem směřujícím přímo na stránky tohoto výrobku, seznamy výrobků, služby nebo Servisu, která se zobrazována na Internetu mimo Servis nebo je příjemci dodána prostřednictvím Marketing Automation. Zejména se může jednat o newsletter, pravidelný e-mail nebo grafický banner;

Administrační panel – on-line servis, který Zákazníkovi umožňuje spravovat funkcionality Služeb, které jsou mu dostupné v rámci Tarifu;

Plánované datum spuštění (PDS) – datum uvedené na Formuláři objednávky. Plánované datum spuštění je termínem spuštění Služeb za předpokladu, že budou Zákazníkem splněny podmínky stanovené v Podmínkách;

Rámeček s doporučením – informace o produktech nebo službách Zákazníka, spolu s odkazem směřujícím přímo na stránky tohoto produktu, seznamu výrobků nebo služby zobrazený nebo zpracovávaný v Servisu v důsledku fungování služby doporučování produktu, která je zpřístupněna v Systému v rámci Tarifu. Zvláštním případem rámečku s doporučením je seznam výrobků, který bude získán pomocí vyhledávače obchodu;

Skripty – kódy v programovacím jazyce nezbytné pro poskytování Služeb v rámci vybraného Tarifu, které jsou určeny k nainstalování do kódu Servisu;

Statistiky – informace o provozu na internetu týkajícím se fungování Služby, které budou získány pomocí Skriptů na daných internetových stránkách a/nebo v Servisu;

Transakce – provedení nákupu výrobků nebo služeb uživatelem Servisu ve lhůtě 30 dnů od Kliknutí na Product Creation;

Nákup po Doporučení – provedení nákupu výrobku nebo služby uvedených v Rámečku s doporučením uživatelem Servisu do 30 dnů od Kliknutí na tento produkt nebo službu v Rámečku s doporučením;

Nákup po vyhledávání – provedení nákupu výrobku neb služby uvedených v poli vyhledávače Smart Search nebo na Stránkách s výsledky vyhledávání uživatelem Servisu do 30 dnů od Kliknutí na tento výrobek nebo službu po vyhledávání produktu pomocí funkce Smart Search;

§ 2. Objednání Služby

 1. Subjekt, který je zainteresován používáním Služby QuarticOn, může:
  (i) kontaktovat zástupce QuarticOn za účelem sjednání podmínek využívání vybraných Služeb;
  (ii) zaslat objednávku na danou Službu prostřednictvím vyplněného Formuláře nabídky, který je dostupný na internetových stránkách QuarticOn https://server828971.nazwa.pl/wordpress/wpn_quarticon2/cs/.
 2. Odeslání Formuláře objednávky je shodné se schválením nabídky spolu s Ceníkem a Podmínek včetně jejich příloh.
 3. V momentě odeslání formuláře objednávky Zákazníkem a jeho schválení firmou QuarticOn je mezi oběma stranami uzavřena Smlouva.
 4. Obsah Formuláře objednávky, Nabídky, Ceníku a Podmínek spolu s přílohami je součástí Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a QuarticOn.
 5. Smlouva může být uzavřena rovněž jiným způsobem, který bude sjednán mezi QuarticOn nebo zástupcem QuarticOn a Zákazníkem.

§ 3. Tarif

 1. Ve chvíli uzavření Smlouvy QuarticOn poskytuje Zákazníkovi přístup dle zvoleného Tarifu k využívání Služeb po dobu trvání Smlouvy a v rozsahu funkcionalit vyplývajících z Tarifu zvoleného Zákazníkem.
 2. V rámci využívání Tarifu je Zákazník oprávněn:
  (i) instalovat Skripty do Servisu;
  (ii) používat Systém výhradně v podobě kódu, který je součástí Servisu.
 3. Zákazník není oprávněn:
  (i) upravovat, adaptovat, překládat ani vytvářet díla odvozená ze softwaru nebo součástí softwaru založených na Skriptu nebo Systému;
  (ii) používat funkcionality, které nejsou zahrnuty do vybraného Tarifu;
  (iii) provádět zpětný inženýring, přehrávat zdrojový kód, dekompilovat, demontovat nebo provádět jiné úkony směřující k odhalení zdrojového kódu Systému nebo Skriptů;
  (iv) v plném rozsahu nebo jen částečně převádět jakákoliv práva k využívání Tarifu;
  (v) modifikovat, kopírovat nebo převádět Skripty a Systém.
 4. Podmínky týkající se využívání Tarifu se uplatňují na všechny opravné verze, záplaty, odvozeniny, aktualizace i upgrady, které může Zákazník využívat v rámci Smlouvy.
 5. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení tohoto paragrafu Zákazníkem si QuarticOn vyhrazuje právo uložit smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 25 000 EUR. QuarticOn je oprávněn vymáhat odškodnění přesahující výši vyhrazené smluvní pokuty.

§ 4. Aplikace

 1. QuarticOn provádí Aplikaci spočívající v integrování Servisu a Systému v souladu se sjednaným rozsahem aplikace v rámci zvoleného Tarifu. Rozsah aplikace zahrnuje úplný, uzavřený seznam všech funkcionalit vybraných k aplikaci. Rozsah aplikace po zahájení aplikačního procesu se nemůže změnit. Doplňkové funkcionality nebo změny nahlášené k aplikaci po schválení jejího rozsahu budou považovány za poskytování dodatečné IT služby, která podléhá samostatnému nacenění a řídí se vlastním harmonogramem.
 2. Před započetím Aplikace je nutné provést následující kroky:
  (i) Zákazník zpřístupní Katalog výrobků Zákazníka do 7 dnů od uzavření Smlouvy;
  (ii) schválení správnosti Katalogu výrobků Zákazníka firmou QuarticOn;
  (iii) správná instalace Skriptů do Servisu zákazníkem;
  (iv) udělení přístupu k Administračnímu panelu firmou QuarticOn, jehož prostřednictvím může Zákazník spravovat služby poskytované firmou QuarticOn.
 3. Zákazník se zavazuje spolupracovat s QuarticOn v průběhu celého procesu Aplikace.
 4. Za účelem zdárného provedení Aplikace se Zákazník zavazuje poskytnout všechny informace nezbytné pro Aplikaci dané Služby v průběhu dvou pracovních dnů od momentu doručení dotazu QuarticOn. Nedoručení odpovědi ve stanovené lhůtě může mát za následek posunutí data Aplikace adekvátně k pracím probíhajícím v aplikačním týmu a v případě výrazného porušení kontaktu (více než jeden měsíc) bude Služba Aplikace považována za provedenou bez připomínek a schválenou a za poskytování Služby bude vystavena faktura dle Smlouvy.
 5. Zákazník se zavazuje převzít Aplikaci (schválit nebo oznámit úpravy) následujícím způsobem:
  (i) První krok “Nahlášení všech chyb a odchylek od sjednaného rozsahu funkcionalit“ – možnost nahlášení seznamu chyb a připomínek k úpravám v průběhu tří pracovních dnů od informování Zákazníka o ukončení procesu Aplikace. Jestliže v této lhůtě nebudou zaslány úpravy nebo schválení Zákazníka, bude služba považována za provedenou bez připomínek a schválenou a za poskytování služby bude vystavena faktura podle Smlouvy.
  (ii) Druhý krok “Ověření zavedených úprav” – převzetí úprav provedených na základě seznamu z prvního kroku Zákazníkem.
  (iii) Poaplikační servis – ode dne informování Zákazníka o ukončení procesu Aplikace úprav začíná lhůta čtrnácti kalendářních dnů bezplatného poaplikačního servisu, v jejímž rámci bude monitorována správná funkce zavedených funkcionalit a také opravy případných chyb a závad, které se vyskytnou ve fungování aplikovaných Služeb. Po uplynutí doby bezplatného poaplikačního servisu budou práce, které budou vyžadovat technickou podporu, považovány za poskytování doplňkové funkce Technické IT podpory.

§ 5. Doplňkové služby

 1. QuarticOn poskytuje doplňkové služby.
 2. Za doplňkové služby jsou považovány mj. nutnost opětovné Aplikace, dodatečná technická IT podpora.
 3. Technická IT podpora je prováděna na objednávku Zákazníka za účelem zavedení změn a cílených funkcionalit, které vykračují mimo rozsah Tarifu.
 4. Opětovná Aplikace se provádí na objednávku Zákazníka za účelem integrování Servisu a Systému s ohledem na např. zásadní technologické změny v Servisu nebo nutnost zavedení nových funkcionalit.
 5. QuarticOn vynaloží veškerou péči k tomu, aby v reakci na dotaz Zákazníka týkající se Doplňkových služeb předložil obchodní nabídku nejpozději do sedmi pracovních dnů a přistoupí k realizaci doplňkové služby po schválení obchodní nabídky a po doručení samostatné objednávky Zákazníka.
 6. Základem pro nacenění doplňkových služeb bude sazba za započatou pracovní hodinu v souladu s Ceníkem.

§ 6. Administrační panel

 1. V rámci Tarifu umožňuje QuarticOn Zákazníkovi přístup k Administračnímu panelu tím, že Zákazníkovi vygeneruje ID, heslo pak bude zvoleno Zákazníkem.
 2. Zákazník zodpovídá za ochranu ID a hesla před jejich zpřístupněním nepovolaným osobám. Za důsledky vyplývající ze svého ID nebo hesla a také za jejich nesprávnou ochranu nese zodpovědnost výhradně Zákazník.
 3. V případě zpřístupnění ID nebo hesla nepovolaným osobám je Zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat QuarticOn.
 4. Prostřednictvím Administračního panelu může Zákazník spravovat Služby v rozsahu zakoupeného Tarifu.
 5. Administrační panel bude obsahovat návrhy týkající se konfigurace Služeb. Administrační panel umožňuje rovněž přístup k informacím o efektivitě fungování Systému a také o statistikách a hlášeních.

§ 7. Prohlášení Zákazníka

 1. Zákazník se zavazuje:
  (i) nainstalovat Skripty. QuarticOn Zákazníkovi zpřístupní prostřednictvím Administračního panelu nebo jiného komunikačního kanálu Skripty. Zákazník zodpovídá za instalaci Skriptů v celém svém Servisu. QuarticOn poskytne Zákazníkovi technickou podporu v rozsahu instalace Skriptů. Nenainstalování Skriptů ve stanoveném termínu může mít za následek přesunutí data Aplikace příslušné podle prací zajišťovaných aplikačním týmem a v případě, že Skripty nebudou nainstalovány do 14 (čtrnácti) dnů od jejich zpřístupnění Zákazníkovi bude Služba Aplikace považována za provedenou bez připomínek a schválena, za poskytnutí Služby bude vystavena faktura v souladu se Smlouvout;
  (ii) zpřístupnit Katalog Výrobků Zákazníka. Katalog Výrobků Zákazníka bude automaticky stažen Systémem na základě informací obsažených v Servisu Zákazníka. Katalog Výrobků Zákazníka musí být Zákazníkem aktualizována minimálně jednou za 24 hodin. Aktuální katalog musí být dostupný nejpozději do 4:00 CET. V případě data nebude možné stáhnout, poskytne Zákazník neprodleně Katalog Výrobků Zákazníka, který musí být shodný s aktuální technickou specifikací katalogu výrobků Systému. QuarticOn nenese zodpovědnost za nesrovnalosti vyplývající ze neposkytnutí Katalogu Výrobků Zákazníka, jeho neaktuálnosti či nesouladu s technickou specifikací Systému;
  (iii) neprodleně informovat o změnách údajů uvedených ve Formuláři objednávky, zejména pak týkajících se Kontaktních osob, adres, kontaktních údajů a jiných údajů nezbytných pro vzájemný kontakt;
  (iv) oznamovat Poruchy na e-mailovou adresu: helpdesk@server828971.nazwa.pl. Oznámení Poruchy musí obsahovat popis Poruchy podle pokynů uvedených na (https://help.quarticon.com/cs/articles/5276460-jak-spravne-hlasit-poruchy-a-technicke-chyby) a údaje kontaktní osoby na straně Zákazníka, která disponuje technickými a faktickými znalostmi týkajícími se Poruchy, která bude QuarticOn podporovat při odstraňování Poruchy. QuarticOn bude odstraňovat Poruchu, za kterou QuarticOn nese zodpovědnost, v co možná nejkratší lhůtě. Nebude-li Porucha odstraněna do čtyřiceti osmi hodin od momentu zahájení jejího odstraňování, bude odměna QuarticOn za poskytování Služeb snížena o 1/30 průměrné měsíční odměny QuarticOn za poslední tři měsíce za každých započatých 24 hodin Poruchy po uplynutí uvedených 48 hodin.
 2. Zákazník ujišťuje, že:
  (i) je oprávněn využívat Servis v rozsahu umožňujícím udělení souhlasu s instalací a fungováním Skriptů;
  (ii) souhlasí s uveřejněním informací o uzavření a průběhu spolupráce s QuarticOn, včetně použití loga Zákazníka k tomuto údělu firmou QuarticOn;
  (iii) po celou dobu trvání Smlouvy bude Servis spuštěn a bude funkční;
  (iv) po celou dobu trvání Smlouvy budou Skripty správně nainstalovány v celém Servisu;
  (v) informoval uživatele o tom, že Servis používá soubory cookies za účelem sledování chování uživatelů, informoval uživatele o tom, že informace získané prostřednictvím souborů cookies mohou být spojovány s jinými informacemi a osobními údaji uživatele, získal souhlas uživatelů se zpracováváním jejich osobních údajů, zejména pak e-mailové adresy a nákupních preferencí za účelem zobrazování uživateli doporučení firmou QuarticOn a v důsledku toho je oprávněn zpřístupnit QuarticOn identifikační údaje uživatele (např. e-mail) pro potřeby poskytování Služeb firmou QuarticOn, získal souhlas uživatelů se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu.

§ 8. Prohlášení QuarticOn

 1. QuarticOn prohlašuje, že:
  (i) neposkytuje ujištění týkající se efektivity Systému, zejména pak zvyšování nebo generování určité úrovně zisků u Zákazníka;
  (ii) za účelem řádného poskytování Služeb bude QuarticOn prostřednictvím Skriptů shromažďovat, uchovávat a analyzovat Statistiky. QuarticOn ujišťuje, že Statistiky budou anonymizovány a dle nejlepších znalostí QuarticOn nebudou osobními údaji ve smyslu polského právního řádu. Shromažďování, uchovávání a analýza Statistik bude probíhat způsobem, který bude zajišťovat bezpečnost takových Statistik. QuarticOn bude subjektem oprávněným ke shromažďování Statistik a výsledků analýzy takových Statistik, s právem k jejich zpřístupnění, předávání a dalšímu obchodnímu využívání, přičemž Statistiky nebudou uvádět konkrétní zdroj jejich původu. QuarticOn bude subjektem výhradně oprávněným k databázi obsahující Statistiky;
  (iii) bude provádět údržbu a aktualizaci Systému způsobem co možná nejméně obtížným pro kvalitu a souvislost poskytování Služeb. QuarticOn si vyhrazuje možnost přerušit poskytování Služeb každý čtvrtek v době od 2:00 do 4:00 CET.
 2. QuarticOn není zodpovědná za:
  (i) poruchy, chyby nebo nesouvislost poskytování Služeb způsobené poruchami, které nastaly v informačním prostředí, v němž byly Skripty nainstalovány;
  (ii) technické poruchy, které zasahují mimo infrastrukturu působnosti Skriptů nebo Systému;
  (iii) jiná jednání Zákazníka nebo třetích osob dodávajících Zákazníkovi produkty nebo služby, zejména pak vyplývající z technických chyb, poruch počítače nebo jiného zařízení Zákazníka nebo takové třetí osoby.
 3. Zodpovědnost QuarticOn vyplývající ze Smlouvy je omezena na skutečné škody, které Zákazníkovi vzniknou (z náhrady škod je vyloučena škoda v podobě ušlého zisku) a také do výše trojnásobku průměrné měsíční odměny zaplacené Zákazníkem firmě QuarticOn v posledních třech měsících.
 4. QuarticOn ujišťuje, že využívání jakýchkoliv práv udělených Zákazníkovi ve Smlouvě neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, zejména pak práva průmyslového vlastnictví, autorská práva ani jiná výhradní práva náležející třetím osobám. QuarticOn ujišťuje, že všechna práva duševního vlastnictví týkající se Skriptů a Systému náleží QuarticOn a nejsou zatížena jakýmikoliv právy třetích osob, a kromě toho, že neexistují žádné důvody k tomu, aby třetí osoby vznášely nároky k těmto právům v budoucnu. QuarticOn nenese zodpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s používáním Skriptů Zákazníkem způsobem, který neodpovídá této Smlouvě, zejména pak ve spojení s jakýmkoliv vybavením nebo softwarem, které nebyly dodány firmou QuarticOn.
 5. QuarticOn oznamuje, že využívání Služeb je spojeno se zasíláním údajů pomocí veřejné sítě Internet a spojeno s rizikem spojeným s používáním Internetu každým z jeho uživatelů, zejména pak spojené se škodlivým softwarem, tj. viry, trojskými koni, červy. Za účelem minimalizace takového rizika musí Zákazník používat aktuální antivirový software a chránit přístupová jména a hesla k Servisu.

§ 9. Odměna

 1. Odměna náležící QuarticOn bude vyplývat ze Smlouvy. Budou-li mít některé složky odměny proměnlivý charakter, bude odměna vypočítávána výhradně na základě informací shromažďovaných Systémem.
 2. Za poskytování Služby Zákazník zaplatí QuarticOn ve Smlouvě stanovenou odměnu ve lhůtě sjednané ve Smlouvě.
 3. Termíny pro vystavování faktur budou stanoveny ve Smlouvě.
 4. QuarticOn je oprávněna požadovat úroky dle platných právních předpisů za nedodržení termínu splatnosti Zákazníkem.
 5. Pozastavení nebo omezení Služby z důvodů ležících na straně Zákazníka neosvobozuje Zákazníka od povinnosti zaplatit plnou výši odměny firmě QuarticOn.
 6. Platby budou prováděny v měně stanovené ve Smlouvě, na bankovní účet QuarticOn uvedený na faktuře. Za datum úhrady se považuje datum započtení platby na bankovní účet QuarticOn.
 7. QuarticOn bude vystavovat faktury v elektronické podobě a bude je zasílat na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. V souladu se zákonem ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Sb. z roku 2017, pol. 1221, ve znění pozdějších změn) čl. 106n tímto Zákazník souhlasí s doručováním faktur, jejich duplikátů a oprav od firmy QuarticOn S.A. elektronickou cestou a zavazuje se informovat QuarticOn S.A. o případné změně e-mailové adresy.
 8. Všechny provize nebo poplatky spojené s realizací plateb za Služby hradí Zákazník (výjimkou jsou převody typu SEPA v EUR, u nichž jsou náklady děleny rovným dílem mezi odesílatele a příjemce).
 9. V případě prodlení Zákazníka s platbou odměny po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů, si QuarticOn vyhrazuje právo na dočasné odpojení poskytovaných Služeb po předchozím informování Zákazníka o této skutečnosti elektronickou cestou a vyzvání k úhradě dlužné odměny ve lhůtě dalších sedmi kalendářních dnů, pokud Zákazník ani v této dodatečné lhůtě dlužnou odměnu nezaplatí.
 10. Kromě toho se může Smlouva v rozsahu proměnlivých složek odměny QuarticOn odvolávat mj. na následující kritéria:
  (i) počet unikátních uživatelů – počet jednotlivých uživatelů navštěvujících Servis v daném kalendářním měsíci, kteří budou identifikováni Skripty;
  (ii) velikost mailingové databáze – počet Kontaktů Zákazníka, které se nacházejí v panelu Zákazníka;
  (iii) CPM – nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, bude odměna QuarticOn vypočítávána jako součin počtu otevření Rámečků s doporučením nebo Product creation a částky uvedené ve Formuláři objednávky;
  (iv) CPS – nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, bude odměna QuarticOn vypočítávána jako: ve Formuláři objednávky uvedené procento hodnoty Nákupů brutto po doporučení a/nebo Transakcí.
 11. V případě odměny, která je závislá na proměnných, bude Ceník, který je součástí Smlouvy, uvádět číselná rozmezí podmiňující odměnu pro QuarticOn proměnnými kritérii. Jestliže v průběhu trvání Smlouvy dojde ke změně proměnných složek, bude to mít za následek změnu výše odměny. Nová výše odměny bude splatná od měsíce, ve kterém došlo ke změně.
 12. V případě úhrady odměny Zákazníkem předem za období delší, než jsou tři měsíce, pokud v období, za které byla platba předem provedena, dojde k navýšení proměnlivé složky o více než 30% nad hodnotu stanovenou ve Formuláři objednávky, bude mít QuarticOn právo vyúčtovat dodatečnou odměnu v souladu s číselným rozmezím uvedeným v Ceníku, který je součástí Smlouvy, za dané období, počínaje měsícem, v němž ke změně došlo. Výše dodatečné odměny bude stanovena na základě Ceníku se zachováním přiznaných slev za platbu předem.
 13. Jestliže Zákazník v průběhu trvání Smlouvy:
  (i) neprovede úkony, na nichž záleží zahájení poskytování Služeb firmou QuarticOn od Plánovaného data spuštění;
  (ii) odinstaluje Skripty ze Servisu i přesto, že nedošlo k Poruše;
  (iii) nenainstaluje opět Skripty do Servisu během 48 hodin od odstranění Poruchy;
  (iv) jiným způsobem znemožní QuarticOn poskytování Služeb (např. zablokování IP systému);
  bude mít QuarticOn právo na plnou odměnu stanovenou ve Smlouvě a v případě, že jednání Zákazníka znemožňují uplatnění odměny sjednané ve Smlouvě, bude QuarticOn oprávněna vyúčtovat měsíční odměnu ve výši průměrné odměny za poslední 3 měsíce předcházející vzniku kterékoliv z výše uvedených okolností, příslušně za dobu, po kterou Služba nemohla být poskytována. QuarticOn informuje Zákazníka o vzniku takové okolnosti a vyzve jej k zanechání předmětného jednání, které je v rozporu se Smlouvou. QuarticOn má právo vyúčtovat dodatečný poplatek ve výši 50 EUR za každý započatý den existence kterékoliv z okolností uvedených v bodech (i) – (iv) výše.
 14. V případě vypovězení Smlouvy uzavřené na dobu určitou firmou QuarticOn z důvodu výrazného porušení ustanovení Smlouvy Zákazníkem, nemá Zákazník nárok požadovat vrácení předem zaplacené odměny.
 15. QuarticOn je oprávněna valorizovat výši odměny vyplývající ze Smlouvy jednou v kalendářním roce na základě aktuálního kladného indexu růstu cen a spotřebního zboží za poslední rok, který je vyhlašován předsedou Vrchního statistického úřadu. Valorizace bude prováděna jednostranně formou prohlášení QuarticOn zaslaného Zákazníkovi, v němž bude informován o změně (valorizaci) odměny počínaje nejbližším zúčtovacím obdobím.

§ 10. Doba trvání Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nebude-li v jejích ustanoveních sjednáno jinak.
 2. V případě Smluv uzavřených na dobu určitou budou Smluvní strany po uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, vázány Smlouvou po dobu neurčitou podle zásad vyplývajících z platného Ceníku, ledaže by nejpozději tři měsíce před ukončením doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, Zákazník informoval písemně o tom, že nehodlá prodlužovat dobu platnosti Smlouvy.
 3. Doba trvání Smlouvy se počítá od data spuštění první Služby, ale nejpozději od data, které připadne na 30. den po Plánovaném datu spuštění.
 4. Každá Smluvní strana může vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou písemně s 3-měsíční výpovědní lhůtou, která bude účinná ke konci posledního celého měsíčního zúčtovacího období s vyhrazením toho, že Smlouva nemůže být vypovězena v průběhu prvních tří kalendářních měsíců její platnosti (do této doby se nezapočítává případné testovací období).
 5. Každá Smluvní strana může rovněž vypovědět Smlouvu písemnou formou s okamžitou platností v případě, že dojde k hrubému porušení ustanovení Smlouvy druhou smluvní stranou.
 6. QuarticOn bude oprávněna rozvázat Smlouvu s okamžitou platností v případě:
  (i) nainstalování Skriptu na webových stránkách obsahujících obsah, který je v rozporu s platnými polskými právními předpisy;
  (ii) provedení změn ve Skriptu nainstalovaném v Servisu Zákazníkem bez předchozí autorizace QuarticOn;
  (iii) zpoždění Zákazníka s úhradou odměny QuarticOn přesahujícího 21 dnů (počínaje od nejstarší faktury), po předchozí neúčinné výzvě Zákazníka k úhradě do 7 dnů;
  (iv) opakovaného používání stejných dat ze Systému Zákazníkem s vynecháním Systému.
 7. V případě ukončení platnosti Smlouvy:
  (i) je Zákazník povinen neprodleně zanechat používání Skriptů, zejména pak je Zákazník povinen neprodleně odinstalovat Skripty ze Servisu;
  (ii) jsou Smluvní strany povinny provést vzájemné vyúčtování;
  (iii) QuarticOn w průběhu 48 hodin vypne všechny Služby, které byly předmětem Smlouvy.

§ 11. Osobní údaje

 1. QuarticOn je správcem osobních údajů uvedených Zákazníkem ve Formuláři objednávky.
 2. Osobní údaje uvedené Zákazníkem jsou uváděny dobrovolně a budou zpracovávány firmou QuarticOn výhradně za účelem poskytování Služeb a vystavování faktur.
 3. Zpracovávání údajů bude probíhat v papírové podobě a také v automatizovaných počítačových systémech. Uvedení osobních údajů je vždy dobrovolné, ovšem je také nezbytné pro řádné poskytování Služeb a plnění Smlouvy.
 4. Bude-li s tím Zákazník souhlasit, budou údaje zpracovávány rovněž k marketingovým a reklamním účelům (doručování informací o produktech a službách QuarticOn), včetně jejich doručování formou e-mailových zpráv.
 5. Osoba, které se údaje týkají, má právo přístupu ke svým údajům a k jejich opravě, právo požadovat omezení jejich zpracovávání a jejich převedení. Osoba, které se údaje týkají, má rovněž právo požadovat zastavení zpracovávání údajů, jakož i na stažení svého souhlasu se zpracováváním osobních údajů, podat námitku nebo požadovat smazání zpracovávaných údajů.
 6. Osobní údaje bude uchovávány po dobu platnosti Smlouvy a také po jejím ukončení za účelem:
  (i) vymáhání nároků spojených s plněním Smlouvy;
  (ii) plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z předpisů daňových a účetních;
  (iii) zabránění zneužití a podvodům
  (iv) statistiky a archivace;
  (v) maximálně po dobu 10 let od data ukončení plnění Smlouvy.
 7. Osobní údaje pro marketingové účely budou uchovávány do momentu stažení souhlasu s jejich zpracováváním. Plnění Smlouvy vyžaduje, aby si Smluvní strany vyměňovaly osobní údaje Kontaktních osob. Za účelem splnění informačních povinností GDPR se Smluvní strana, která poskytuje osobní údaje Kontaktních osob, zavazuje a je oprávněna předat Kontaktní osobě jménem Smluvní strany přijímající osobní údaje Kontaktní osoby informace odpovídající článku 14 GDPR.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. QuarticOn si vyhrazuje právo na změnu znění Podmínek. Změny vstupují v platnost ve chvíli výslovně uvedené firmou QuarticOn, nejdříve však 7 kalendářních dnů od jejich vyhlášení.
 2. Jestliže se kterékoliv ustanovení Podmínek ukáže být neúčinným nebo neplatným v plném rozsahu nebo jen částečně – nebude to mít vliv na platnost ani účinnost ostatních ustanovení Podmínek.
 3. Veškeré spory vyplývající z Podmínek nebo související s nimi či s jinými dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, se budou Smluvní strany snažit vyřešit smírčí cestou a v případě, že nebude možné dosáhnout smíru, bude pro jejich vyřešení příslušný obecný polský soud místně příslušný dle sídla QuarticOn.
 4. Přílohy k Podmínkám jsou jejich nedílnou součástí.
 5. V záležitostech neupravených tímto dokumentem budou uplatněny příslušné obecně platné právní předpisy.

Přílohy:
(i) Antispamová politika
(ii) Ochrana osobních údajů
(iii) Smlouva o zpracovávání osobních údajů

Podmínky platné od 1. července 2021.
Předchozí platný dokument je dostupný zde.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.