fbpx

Regulamin (Warunki świadczenia usług) z dnia 01 lipca 2021

Regulamin QuarticOn z dnia 01 lipca 2021 r. (Ogólne Warunki Świadczenia Usług)

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych przez QuarticOn.

Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez QuarticOn jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności, Polityką antyspamową oraz Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, akceptacja wszystkich ich postanowień oraz zobowiązanie się do korzystania z Usług zgodnie z ich postanowieniami.

Z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy QuarticOn i Klientem, Klient akceptuje postanowienia Formularza zamówienia, Oferty, Cennika i Regulaminu wraz z załącznikami lub innych dokumentów stanowiących część Umowy.

Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca. Klient zapewnia, że przedmiot Usług ma dla niego charakter zawodowy, wynikający bezpośrednio z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki antyspamowej lub Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie powinien korzystać z Usług świadczonych przez QuarticOn.

§ 1. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane w § 1, należy rozumieć jak poniżej (dotyczy Regulaminu, załączników do Regulaminu, Formularza zamówienia, Oferty i Cennika).

Definicje ogólne:

Abonament – wykupiony przez Klienta w ramach Umowy dostęp do korzystania z Usługi w zakresie wybranych funkcjonalności;

Cennik – dokument określający wynagrodzenie za Usługi świadczone przez QuarticOn;

Formularz Zamówienia – dokument przeznaczony do składania zamówień na Usługi QuarticOn, którego część stanowi Oferta wraz z Cennikiem;

Klient – przedsiębiorca, korzystający odpłatnie z usług świadczonych przez QuarticOn;

Oferta – propozycja świadczenia Usługi przez QuarticOn zawierająca szczegółowy opis Usługi wraz z jej funkcjonalnościami;

Osoba Kontaktowa – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w Formularzu Zamówienia, która reprezentuje Klienta we współpracy z QuarticOn;

Polityka antyspamowa – dokument regulujący politykę QuarticOn wobec wysyłania niezamawianej informacji handlowej z użyciem Systemu. Polityka antyspamowa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient akceptuje też politykę antyspamową;

Polityka prywatności – objaśnienia dotyczące rodzaju informacji zbieranych przez QuarticOn podczas wizyty Klienta w witrynie internetowej QuarticOn oraz sposobu ich przetwarzania. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient akceptuje też politykę prywatności;

QuarticOn – podmiot świadczący Usługi, QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715276, NIP: 5213608082, kapitał zakładowy 241 560,00 zł, wpłacony w całości;

Regulamin – niniejszy Regulamin, który ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych przez QuarticOn;

Serwis – należąca do Klienta strona www lub aplikacja, której dotyczy Umowa;

System – oprogramowanie stworzone przez QuarticOn, które umożliwia świadczenie Usług;

Umowa – zawarte pomiędzy QuarticOn i Klientem porozumienie, na którego treść składa się Formularz Zamówienia, Oferta z Cennikiem oraz Regulamin z załącznikami lub ewentualne inne dokumenty. Regulamin z załącznikami jest elementem obligatoryjnym Umowy;

Umowa powierzenia przetwarzania danych – umowa, na podstawie której Klient powierza QuarticOn przetwarzanie Danych. Umowa powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient zawiera z QuarticOn Umowę powierzenia przetwarzania danych;

Usługi – usługi świadczone przez QuarticOn;

 

Usługi świadczone przez QuarticOn:

Helpdesk – wsparcie informatyczne ze strony QuarticOn w przypadku wystąpienia Awarii zgłoszonej przez Klienta;

Marketing Automation – usługa marketingowa skierowana do użytkownika Serwisu, świadczona za pomocą Systemu, obejmująca między innymi wysyłkę wiadomości e-mail wybranym kanałem kontaktu, wyświetlanie bannerów, pop-upów, segmentację, przy czym szczegółowy zakres usług i funkcjonalności, które będą udostępnione Klientowi w ramach usługi Marketing Automation, będzie wynikał z Abonamentu wybranego przez Klienta;

Rekomendacje produktowe – przekazanie danych o produktach lub usługach do Serwisu Klienta, które powinny być wyświetlone użytkownikowi Serwisu w Ramce Rekomendacji zgodnie z przyjętymi założeniami, co do logiki wyboru produktu i formy przekazania danych oraz inne powiązane usługi i funkcjonalności, przy czym szczegółowy zakres funkcjonalności, które będę udostępnione Klientowi w ramach usługi Rekomendacji, będzie wynikał z Abonamentu wybranego przez Klienta;

Smart Search – usługa skierowana do użytkownika Serwisu, świadczona za pomocą Systemu, obejmująca między innymi wyszukiwanie i podpowiadanie produktów/towarów Klienta na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, przy czym szczegółowy zakres funkcjonalności, które będą udostępnione Klientowi w ramach usługi Rekomendacji, będzie wynikał z Abonamentu wybranego przez Klienta;

Wsparcie techniczne IT – dodatkowa usługa świadczona przez QuarticOn umożliwiająca wdrożenie zmian i dedykowanych funkcjonalności na zamówienie Klienta, będących poza zakresem Abonamentu;

Wdrożenie – usługa świadczona przez QuarticOn w celu integracji Serwisu i Systemu, zgodnie z wybranym Abonamentem;

 

Definicje wykorzystywane do opisu Usług świadczonych przez QuarticOn:

Awaria – błąd krytyczny uniemożliwiający korzystanie z całej funkcjonalności Systemu bądź jej części;

Katalog Produktów Klienta (tzw. feed) – baza/y danych, zawierająca informacje o ofercie produktów lub usług oferowanych i dostępnych w Serwisie, która zawiera m.in. ID produktów lub usług, adres URL produktów lub usług, nazwę produktów lub usług, status produktów lub usług, cenę produktów lub usług, inne informacje szczególne dotyczące produktów lub usług;

Kliknięcie – zarejestrowana przez System akcja użytkownika polegająca na kliknięciu w Ramkę Rekomendacji, odnośnik w oknie wyszukiwania Smart Search lub na stronie wyników wyszukiwania SERP i/lub Kreację Produktową;

Kontakt – użytkownik Serwisu, który posiada zidentyfikowany kanał kontaktu np. adres e-mail i jest przetwarzany w Systemie na potrzeby Marketing Automation;

Kreacja Produktowa – informacja o produktach lub usługach Klienta, wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu, listy produktów, usługi lub Serwisu wyświetlana w Internecie poza Serwisem lub dostarczona do odbiorcy za pomocą Marketing Automation. W szczególności może to być newsletter, email cykliczny lub baner graficzny;

Panel Administracyjny – serwis online, umożliwiający Klientowi zarządzanie funkcjonalnościami Usług udostępnionymi w ramach Abonamentu;

Planowana Data Uruchomienia (PDU) – data wskazana w Formularzu Zamówienia. Planowana Data Uruchomienia to termin uruchomienia Usługi, przy założeniu spełniania przez Klienta określonych w Regulaminie warunków;

Ramka Rekomendacji – informacja o produktach lub usługach Klienta, wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu, listy produktów lub usługi wyświetlana lub przetwarzana w Serwisie w wyniku działania usługi Rekomendacji Produktowej, udostępnionej w Systemie w ramach Abonamentu. Szczególnym przypadkiem ramki rekomendacji jest lista produktów uzyskana za pomocą wyszukiwarki sklepowej;

Skrypty – kody w języku programowania niezbędne do świadczenia Usług w ramach wybranego Abonamentu, przeznaczone do zainstalowania w kodzie Serwisu;

Statystyki – informacje o ruchu internetowym w odniesieniu do działania Usługi, zbierane poprzez Skrypty na danej stronie internetowej i/lub Serwisie;

Transakcja – dokonanie zakupu dowolnych produktów lub usług przez użytkownika Serwisu w terminie do 30 dni od Kliknięcia w Kreację Produktową;

Zakup po Rekomendacji – dokonanie zakupu produktu lub usługi wskazanej w Ramce Rekomendacji przez użytkownika Serwisu w terminie do 30 dni od Kliknięcia na ten produkt lub usługę w Ramce Rekomendacji;

Zakup po Wyszukiwaniu – dokonanie zakupu produktu lub usługi wskazanej w oknie wyszukiwania Smart Search lub na Stronie wyników wyszukiwania przez użytkownika Serwisu w terminie do 30 dni od Kliknięcia na ten produkt lub usługę po wyszukaniu produktu za pomocą Smart Search;

§ 2. Zamówienie Usługi

 1. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z Usług QuarticOn może:
  (i) skontaktować się z przedstawicielem QuarticOn w celu uzgodnienia warunków korzystania z wybranych Usług;
  (ii) złożyć zamówienie na daną Usługę poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w witrynie internetowej QuarticOn https://server828971.nazwa.pl/wordpress/wpn_quarticon2/pl/.
 2. Wysłanie Formularza Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Oferty wraz z Cennikiem oraz Regulaminu wraz z załącznikami.
 3. W chwili wysłania Formularza Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez QuarticOn dochodzi między stronami do zawarcia Umowy.
 4. Treść Formularza Zamówienia, Oferty, Cennika oraz Regulaminu wraz z załącznikami stanowi treść Umowy zawartej między Klientem a QuarticOn.
 5. Umowa może również zostać zawarta w inny sposób, uzgodniony pomiędzy QuarticOn lub przedstawicielem QuarticOn a Klientem.

§ 3. Abonament

 1. Z chwilą zawarcia Umowy QuarticOn udziela Klientowi dostępu, na zasadzie Abonamentu, do korzystania przez czas Umowy z Usługi w zakresie funkcjonalności wynikających z Abonamentu wybranego przez Klienta.
 2. W ramach korzystania z Abonamentu Klient jest uprawniony do:
  (i) instalacji Skryptów w Serwisie;
  (ii) korzystania z Systemu wyłącznie w postaci kodu wynikowego jako elementu Serwisu.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  (i) modyfikowania, dodawania, adaptowania, tłumaczenia lub tworzenia dzieł pochodnych oprogramowania lub fragmentu oprogramowania opartych na Skrypcie lub Systemie;
  (ii) korzystania z funkcjonalności nie objętych wybranym Abonamentem;
  (iii) dokonywania inżynierii wstecznej, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, demontowania lub dokonywania innych czynności zmierzających do odkrycia kodu źródłowego Systemu lub Skryptu;
  (iv) przenoszenia jakichkolwiek praw do korzystania z Abonamentu tak w części, jak w całości;
  (v) modyfikacji, kopiowania bądź przenoszenia Skryptów i Systemu.
 4. Warunki dotyczące korzystania z Abonamentu mają zastosowanie do wszelkich wersji naprawczych, łatek, pochodnych, aktualizacji i upgrade’ów, z których Klient ma prawo korzystać w ramach Umowy.
 5. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego paragrafu przez Klienta QuarticOn zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej za każde naruszenie w wysokości 25 000 Euro. QuarticOn jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 4. Wdrożenie

 1. QuarticOn dokonuje Wdrożenia polegającego na integracji Serwisu i Systemu zgodnie z ustalonym zakresem wdrożenia w ramach wybranego Abonamentu. Zakres wdrożenia obejmuje pełną, zamkniętą listę wszystkich funkcjonalności wybranych do wdrożenia. Zakres wdrożenia po rozpoczęciu procesu wdrożenia nie może ulec zmianie. Dodatkowe funkcjonalności czy zmiany zgłoszone do wdrożenia po akceptacji zakresu będą traktowane jako świadczenie usługi dodatkowej IT, podlegające osobnej wycenie i harmonogramowi.
 2. Przed rozpoczęciem Wdrożenia konieczne jest wykonanie następujących kroków:
  (i) udostępnienie przez Klienta Katalogu Produktów Klienta w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy;
  (ii) zaakceptowanie poprawności Katalogu Produktów Klienta przez QuarticOn;
  (iii) poprawne zainstalowanie przez Klienta Skryptów w Serwisie;
  (iv) nadanie przez QuarticOn dostępu do Panelu Administracyjnego, z którego Klient może zarządzać Usługami świadczonymi przez QuarticOn.
 3. Klient zobowiązuje się współpracować z QuarticOn podczas całego procesu Wdrażania.
 4. W celu prawidłowego przebiegu Wdrożenia Klient zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do Wdrożenia danej Usługi w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wpłynięcia zapytania ze strony QuarticOn. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może skutkować przesunięciem daty Wdrożenia adekwatnie do prac trwających w zespole wdrożeniowym, a w sytuacji rażącego braku kontaktu (powyżej jednego miesiąca) Usługa Wdrożenia zostanie uznana za wykonaną bez uwag i zaakceptowaną, a za świadczenie Usługi zostanie wystawiona faktura zgodnie z Umową.
 5. Klient zobowiązuje się odebrać Wdrożenie (zaakceptować lub zgłosić poprawki) w następującym trybie:
  (i) Pierwszy krok “Zgłoszenie wszystkich błędów i odstępstw od ustalonego zakresu funkcjonalności” – możliwość zgłoszenia listy błędów i sugestii poprawek w ciągu trzech dni roboczych od poinformowania Klienta o zakończonym Wdrożeniu. Jeśli w tym terminie nie zostaną przesłane poprawki lub akceptacja Klienta, usługa jest uznana za wykonaną bez uwag i zaakceptowaną, a za realizację usługi zostanie wystawiona faktura zgodnie z Umową.
  (ii) Drugi krok “Weryfikacja wdrożonych poprawek” – odebranie przez Klienta poprawek wprowadzonych na podstawie listy z kroku pierwszego.
  (iii) Opieka powdrożeniowa – od dnia poinformowania klienta o zakończonym Wdrożeniu poprawek rozpoczyna się trwająca czternaście dni kalendarzowych bezpłatna opieka powdrożeniowa, w trakcie której będzie monitorowane poprawne działanie wdrożonych funkcjonalności oraz poprawianie ewentualnych błędów i usterek występujących w działaniu wdrożonych Usług. Po upływie okresu bezpłatnej opieki powdrożeniowej prace wymagające wsparcia technicznego będą traktowane jako świadczenie usługi dodatkowej Wsparcia technicznego IT.

§ 5. Usługi dodatkowe

 1. QuarticOn świadczy usługi dodatkowe.
 2. Za usługi dodatkowe uważa się m.in. konieczność ponownego Wdrożenia, dodatkowe wsparcie techniczne IT.
 3. Wsparcie techniczne IT wykonywane jest na zamówienie Klienta w celu wdrożenia zmian i dedykowanych funkcjonalności, będących poza zakresem Abonamentu.
 4. Ponowne Wdrożenie wykonywane jest na zamówienie Klienta w celu integracji Serwisu i Systemu z uwagi na np. istotne zmiany technologiczne w Serwisie czy potrzeba wdrożenia nowych funkcjonalności.
 5. QuarticOn dołoży wszelkich starań, aby w odpowiedzi na zapytanie Klienta dotyczące Usług Dodatkowych przedstawić ofertę handlową najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych i przystąpi do realizacji usługi dodatkowej po akceptacji oferty handlowej oraz po złożeniu przez Klienta oddzielnego zamówienia.
 6. Podstawą do wyceny usług dodatkowych będzie stawka za rozpoczętą osobogodzinę pracy, zgodnie z Cennikiem.

§ 6. Panel Administracyjny

 1. W ramach Abonamentu QuarticOn umożliwia Klientowi dostęp do Panelu Administracyjnego, generując dla Klienta ID, a hasło zostanie nadane przez Klienta.
 2. Klient odpowiada za ochronę swojego ID i hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za konsekwencje wynikające ze swojego ID lub hasła oraz za nich nienależytą ochronę.
 3. W razie ujawnienia ID lub hasła osobom niepowołanym, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować QuarticOn.
 4. Klient za pośrednictwem Panelu Administracyjnego może zarządzać Usługami w zakresie wykupionego Abonamentu.
 5. Panel Administracyjny będzie zawierał sugestie dotyczące konfiguracji Usług. Panel Administracyjny umożliwia również dostęp do informacji o efektywności działania Systemu oraz statystyk i raportów.

§ 7. Oświadczenia Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do:
  (i) instalacji Skryptów. QuarticOn udostępni Klientowi za pośrednictwem Panelu Administracyjnego lub innego kanału komunikacji Skrypty. Klient odpowiada za instalację Skryptów w całym swoim Serwisie. QuarticOn udzieli Klientowi wsparcia technicznego w zakresie instalacji Skryptów. Brak instalacji Skryptów w wyznaczonym terminie może skutkować przesunięciem daty Wdrożenia adekwatnie do prac trwających w zespole wdrożeniowym, a w sytuacji braku instalacji Skryptów w terminie 14 (czternastu) dni od ich udostępnienia Klientowi Usługa Wdrożenia zostanie uznana za wykonaną bez uwag i zaakceptowaną, a za świadczenie Usługi zostanie wystawiona faktura zgodnie z Umową.
  (ii) udostępnienia Katalogu Produktów Klienta. Katalog Produktów Klienta zostanie automatycznie pobrany przez System na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie Klienta. Katalog Produktów Klienta powinien być uaktualniany przez Klienta przynajmniej raz na 24h. Aktualny katalog musi być dostępny nie później niż o 4.00 CET. W przypadku stwierdzenia braku możliwości pobrania danych, Klient niezwłocznie udostępni Katalog Produktów Klienta, który powinien być zgodny z aktualną specyfikacją techniczną katalogu produktów Systemu. QuarticOn nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z braku udostępnienia Katalogu Produktów Klienta, jego nieaktualności lub zgodności ze specyfikacją techniczną Systemu;
  (iii) niezwłocznego informowania o zmianach danych podanych w Formularzu Zamówienia, w szczególności dotyczących Osób Kontaktowych, adresów, danych kontaktowych i innych danych niezbędnych do wzajemnego kontaktowania się;
  (iv) zgłaszania Awarii pod adres e-mail: helpdesk@server828971.nazwa.pl. Zgłoszenie Awarii powinno zawierać opis Awarii zgodnie z wytycznymi (https://help.quarticon.com/pl/articles/5276460-jak-poprawnie-zglaszac-awarie-i-bledy-techniczne) oraz wskazywać dane osoby kontaktowej po stronie Klienta, posiadającej wiedzę techniczną oraz wiedzę faktyczną dotyczącą Awarii, która będzie wspierała QuarticOn w usuwaniu Awarii. QuarticOn będzie usuwał Awarie, za które QuarticOn odpowiada, w możliwie najszybszym terminie. Jeżeli Awaria nie zostanie usunięta w ciągu czterdziestu ośmiu godzin zegarowych od chwili przystąpienia do jej usuwania, wynagrodzenie QuarticOn za świadczenie Usług zostanie zmniejszone o 1/30 średniego miesięcznego wynagrodzenia QuarticOn z ostatnich trzech miesięcy za każde rozpoczęte 24 godziny zegarowe Awarii po terminie wspomnianych 48 godzin zegarowych.
 2. Klient zapewnia, że:
  (i) jest uprawniony do korzystania z Serwisu w zakresie pozwalającym na wyrażenie zgody na instalację i działanie Skryptów;
  (ii) wyraża zgodę na publikację informacji o zawarciu i trwaniu współpracy z QuarticOn, włącznie z użyciem przez QuarticOn do tego celu loga Klienta;
  (iii) przez cały czas trwania Umowy Serwis będzie uruchomiony i będzie działał;
  (iv) przez cały czas trwania Umowy Skrypty będą poprawnie zainstalowane w całym Serwisie;
  (v) poinformował użytkowników, że Serwis używa plików cookies dotyczących badań zachowań użytkowników, poinformował użytkowników, że informacje zebrane przez pliki cookies mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika, uzyskał zgodę od użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w szczególności adresu e-mail i preferencji zakupowych, w celu wyświetlania użytkownikowi rekomendacji zakupowych dostarczanych przez QuarticOn i w konsekwencji jest uprawniony do udostępnienia QuarticOn danych identyfikujących użytkownika (np. adres e-mail) na potrzeby świadczenia przez QuarticOn Usług, uzyskał zgodę od użytkowników na przesyłanie im informacji handlowych w wybranym kanale komunikacji.

§ 8. Oświadczenia QuarticOn

 1. QuarticOn oświadcza, że:
  (i) nie udziela zapewnień dotyczących efektywności Systemu, w szczególności zwiększania lub generowania określonego poziomu zysków dla Klienta;
  (ii) w celu właściwego świadczenia Usług QuarticOn za pośrednictwem Skryptów będzie zbierał, przechowywał i analizował Statystyki. QuarticOn zapewnia, że Statystyki będą zanonimizowane i wedle najlepszej wiedzy QuarticOn nie będą stanowiły one danych osobowych w rozumieniu prawa polskiego. Zbieranie, przechowywanie i analiza Statystyk będzie odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych Statystyk. QuarticOn będzie podmiotem uprawnionym do zebranych Statystyk oraz wyników analizy tych Statystyk, z prawem do ich udostępniania, sprzedawania i innego biznesowego wykorzystania, przy czym Statystyki nie będą wskazywały na konkretne źródło ich pochodzenia. QuarticOn będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym do bazy danych zawierającej Statystyki;
  (iii) będzie dokonywał konserwacji i aktualizacji Systemu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia Usług. QuarticOn zastrzega sobie możliwość przerwy w świadczeniu Usług w każdy czwartek między godziną 2.00 a 4.00 CET.
 2. QuarticOn nie jest odpowiedzialny za:
  (i) zakłócenia, błędy lub brak ciągłości świadczenia Usługi spowodowane zakłóceniami powstałymi w środowisku informatycznym, w którym zainstalowane będą Skrypty;
  (ii) awarie techniczne leżące poza infrastrukturą działania Skryptów lub Systemu;
  (iii) inne działania Klienta lub podmiotów trzecich dostarczających Klientowi produkty lub usługi, w szczególności wynikające z usterek technicznych, awarii komputera czy innego urządzenia Klienta lub takiego podmiotu trzeciego.
 3. Odpowiedzialność QuarticOn wynikająca z Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta (wyłączona od naprawienia jest szkoda w postaci utraconych korzyści) oraz do wysokości trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta na rzecz QuarticOn w ostatnich trzech miesiącach.
 4. QuarticOn zapewnia, że wykonywanie któregokolwiek z uprawnień przyznanych Klientowi w Umowie nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej, praw autorskich ani innych praw wyłącznych przysługujących osobom trzecim. QuarticOn zapewnia, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Skryptów i Systemu przysługują QuarticOn oraz że są one wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. QuarticOn nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej w związku z używaniem przez Klienta Skryptów w sposób niezgodny z niniejszą Umową, w szczególności w połączeniu z jakimkolwiek wyposażeniem lub programami nie dostarczonymi przez QuarticOn.
 5. QuarticOn informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia Klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu.

§ 9. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie należne QuarticOn będzie wynikało z Umowy. Jeżeli jakieś elementy wynagrodzenia będą miały charakter zmienny, wówczas wynagrodzenie będzie obliczane wyłącznie na podstawie informacji zbieranych przez System.
 2. Za świadczone Usługi Klient zapłaci QuarticOn określone w Umowie wynagrodzenie zgodnie z terminem określonym w Umowie.
 3. Terminy wystawiania faktur VAT będą wskazane w Umowie.
 4. QuarticOn jest uprawniony do żądania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tytułu niedotrzymania przez Klienta terminu płatności.
 5. Wstrzymanie lub ograniczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta nie zwalnia Klienta od zapłaty pełnego wynagrodzenia należnego QuarticOn.
 6. Płatności są dokonywane w walucie określonej w Umowie, na rachunek bankowy QuarticOn wskazany na fakturze. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym QuarticOn.
 7. QuarticOn będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej i przesyłał je na adres e-mail podany w Umowie. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n, Klient niniejszym zgadza się na otrzymywanie faktur, ich duplikatów i korekt drogą elektroniczną od QuarticOn S.A. oraz zobowiązuje do poinformowania QuarticOn S.A. w przypadku zmiany adresu emailowgo.
 8. Wszystkie prowizje bądź opłaty związane z realizacją płatności za Usługi są ponoszone przez Klienta (wyjątkiem są przelewy typu SEPA w EUR których koszty są dzielone równo na nadawcę i odbiorcę).
 9. W przypadku opóźnienia Klienta z płatnością wynagrodzenia przez okres dłuższy niż czternaście dni kalendarzowych, QuarticOn zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia świadczonych Usług, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną i wezwaniu do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie kolejnych siedmiu dni kalendarzowych, jeżeli w tym dodatkowym terminie Klient nie zapłaci zaległego wynagrodzenia.
 10. Dodatkowo, Umowa, w zakresie elementów zmiennych wynagrodzenia QuarticOn, może odwoływać się m.in. do następujących kryteriów:
  (i) liczba unikalnych użytkowników – liczba pojedynczych użytkowników odwiedzających Serwis w danym miesiącu kalendarzowym, identyfikowanych przez Skrypty;
  (ii) wielkość bazy mailingowej – liczba Kontaktów Klienta znajdujących się w Panelu Klienta;
  (iii) CPM – jeżeli Umowa nie będzie stanowiła inaczej, wynagrodzenie QuarticOn będzie obliczane jako iloczyn liczby odsłon Ramek Rekomendacji lub Kreacji Produktowych i kwoty wskazanej w Formularzu Zamówienia;
  (iv) CPS – jeżeli Umowa nie będzie stanowiła inaczej, wynagrodzenie QuarticOn będzie obliczane: jako wskazany w Formularzu Zamówienia procent wartości brutto Zakupów Po Rekomendacji i/lub Transakcji.
 11. W przypadku wynagrodzenia zależnego od zmiennych Cennik stanowiący część Umowy będzie wskazywał na przedziały liczbowe uzależniające wynagrodzenia dla QuarticOn od zmiennych kryteriów. Jeżeli w trakcie trwania Umowy nastąpi zmiana elementów zmiennych, będzie to powodować zmianę wysokości wynagrodzenia. Nowa wysokość wynagrodzenia będzie należna począwszy od miesiąca, w którym zmiana nastąpiła.
 12. W przypadku płatności przez Klienta wynagrodzenia z góry za okres dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli w okresie, za który nastąpiła płatność z góry, element zmienny zwiększy się o więcej niż 30% od wartości określonej w Formularzu Zamówienia, QuarticOn będzie miał prawo do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z przedziałami liczbowymi wskazanymi w Cenniku stanowiącym element Umowy, za okres, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie Cennika z zachowaniem przyznanych zniżek z tytuły płatności z góry.
 13. Jeżeli Klient w trakcie trwania Umowy:
  (i) nie dokona czynności, od których zależy rozpoczęcie świadczenia Usług przez QuarticOn od Planowanej Daty Uruchomienia;
  (ii) odinstaluje Skrypty z Serwisu pomimo braku Awarii;
  (iii) nie zainstaluje ponownie Skryptów w Serwisie w terminie 48h po usunięciu Awarii;
  (iv) w inny sposób uniemożliwi QuarticOn świadczenia Usług (np. blokada IP Systemu);
  wówczas QuarticOn przysługuje pełne wynagrodzenie określone w Umowie, a w przypadku, jeżeli działania Klienta uniemożliwiają zastosowanie uzgodnionego wynagrodzenia w Umowie, wówczas QuarticOn będzie uprawniony do naliczenia miesięcznego wynagrodzenia w wysokości średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń, proporcjonalnie za czas, w którym Usługa nie mogła być świadczona, QuarticOn będzie informował Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia i wzywał do zaprzestania działań niezgodnych z Umową. QuarticOn ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 Euro, za każdy rozpoczęty dzień występowania któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w punktach (i) – (iv) powyżej.
 14. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony przez QuarticOn z uwagi na rażące naruszenia postanowień Umowy przez Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconego z góry wynagrodzenia.
 15. QuarticOn jest uprawniony do waloryzacji wysokości wynagrodzenia wynikającego z Umowy raz na rok kalendarzowy w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja będzie wprowadzana przez jednostronne oświadczenie QuarticOn przesłane do Klienta informujące o zmianie (waloryzacji) wynagrodzenia począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.

§ 10. Okres trwania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że inne ustalenia wynikają z jej treści.
 2. W przypadku Umów zawartych na czas określony, po upływie okresu, na jaki taka Umowa została zawarta – Strony będą związane Umową na czas nieokreślony na zasadach wynikających z aktualnie obowiązującego Cennika, chyba że – nie później niż przed upływem trzech miesięcy przed końcem okresu, na jaki została zawarta Umowa na czas określony – Klient poinformuje na piśmie, że nie przedłuża terminu związania Umową.
 3. Czas trwania Umowy liczony jest od daty uruchomienia pierwszej Usługi, ale nie później niż począwszy od dnia przypadającego 30 dni od dnia Planowanej Daty Uruchomienia.
 4. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony w formie pisemnej za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec ostatniego pełnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego, z tym zastrzeżeniem, że Umowa nie może zostać wypowiedziana w trakcie pierwszych pełnych trzech miesięcy kalendarzowych jej obowiązywania (do tego okresu nie wlicza się ewentualnego okresu testowego).
 5. Każda ze Stron może także wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
 6. QuarticOn będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:
  (i) zainstalowania Skryptu na stronach www zawierających treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  (ii) dokonania przez Klienta nieautoryzowanych przez QuarticOn zmian w Skrypcie zainstalowanym w Serwisie;
  (iii) opóźnienia z zapłatą przez Klienta wynagrodzenia QuarticOn przekraczającego 21 dni (licząc od najstarszej faktury), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zapłaty w terminie 7 dni;
  (iv) wielokrotnego używania przez Klienta tych samych danych z Systemu z pominięciem Systemu.
 7. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy:
  (i) Klient powinien niezwłocznie przestać korzystać ze Skryptów, w szczególności Klient powinien niezwłocznie odinstalować Skrypty z Serwisu;
  (ii) Strony powinny dokonać wzajemnie należnych rozliczeń;
  (iii) QuarticOn w ciągu 48 godzin wyłączy wszystkie Usługi, które były przedmiotem Umowy.

§ 11. Dane osobowe

 1. QuarticOn jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez QuarticOn wyłącznie w celu świadczenia Usług oraz sporządzenia faktur VAT.
 3. Przetwarzanie danych będzie odbywało się na papierze oraz w zautomatyzowanych systemach komputerowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak jest również konieczne dla prawidłowego świadczenia Usług i wykonania Umowy.
 4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dane będą również przetwarzane w celach marketingowych oraz reklamowych (otrzymywanie informacji o produktach i usługach QuarticOn), w tym otrzymywanie ich w formie wiadomości e-mail.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania i ich eksportu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenia sprzeciwu oraz żądania usunięcia przetwarzanych danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  (i) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
  (ii) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  (iii) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  (iv) statystycznych i archiwizacyjnych;
  (v) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania Umowy.
 7. Dane osobowe dla celów marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi Osób Kontaktowych. W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych RODO, Strona przekazująca dane osobowe Osób Kontaktowych zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania Osobie Kontaktowej w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Osoby Kontaktowej informacji zgodnie z zakresem art. 14 RODO.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. QuarticOn zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez QuarticOn, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia.
 2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikającego lub związane z Regulaminem lub innymi dokumentami stanowiącymi treść Umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozwiązania będzie polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby QuarticOn.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią ich integralną część.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały właściwe przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki:
(i) Polityka antyspamowa
(ii) Polityka prywatności
(iii) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021.
Wcześniej obowiązujący dokument dostępny jest tutaj.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.