Strona główna Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) określają zasady korzystania z serwisu quarticon.com i usług świadczonych przez Quartic S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, za pośrednictwem tego serwisu, w szczególności usług rekomendacji i reklamy. Serwis quarticon.com i spółka Quartic S.A. będą łącznie nazywane Quarticon.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i usług klient powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Jeżeli klient nie zapoznał się z Warunkami, nie rozumie ich lub nie zgadza się z ich treścią nie powinien korzystać z serwisu ani usług.

Warunki mogą ulegać zmianie, o czym będziemy z wyprzedzeniem informować. Jeżeli klient będzie chciał wówczas zaprzestać korzystania z usług będzie mógł zrobić to w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Warunków. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po zmianie Warunków będzie oznaczało, że klient wyraża zgodę na zmianę.

Quarticon zakłada, że klientami serwisu będą wyłącznie przedsiębiorcy – podmioty, dla których usługi związane są bezpośrednio z przedmiotem ich działalności. Niemniej Warunki zawierają również postanowienia adresowane do tych klientów, którzy są konsumentami. Jeżeli przepisy prawa właściwego dla danego konsumenta przewidują dalej idące prawa dla konsumenta niż przewidziano w Warunkach, to w relacji z takim konsumentem, w miejsce tych postanowień Warunków wejdą przepisy przyznające takiemu konsumentowi dalej idące prawa.

Quarticon

Quarticon jest przeznaczony dla klientów prowadzących sklepy i serwisy internetowe (dalej nazywane Serwisami).

Quarticon świadczy dwie usługi:

• Rekomendacje – polegające na wyświetlaniu osobom korzystającym z Serwisów informacji lub reklam o produktach lub usługach klienta wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu lub usługi klienta;

• Działania Reklamowe – polegające m.in. na wyświetlaniu reklam, poza Serwisami klienta, promujących produkty lub usługi klienta wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony tego produktu lub usługi lub innej strony wskazanej przez klienta przy czym reklamy kierowane są zarówno do osób, które wcześniej odwiedziły Serwisy, jak i do innych osób.

Rekomendacje i Działania Reklamowe będą nazywane łącznie Usługami.

Rejestracja i rozpoczęcia świadczenia usług

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest rejestracja przez klienta w Quarticon. Klient powinien postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi na stronie quarticon.com oraz podać dane wskazane jako obowiązkowe, w tym dane aktywnej karty płatniczej klienta.

Po zarejestrowaniu się klient otrzyma dostęp do panelu administracyjnego. Za jego pośrednictwem klient samodzielnie wybiera i konfiguruje Usługi.

W celu rozpoczęcia świadczenia Usług niezbędne jest:

  1. uploadowanie przez klienta, za pośrednictwem panelu administracyjnego, katalogu produktów, w postaci bazy danych zawierającej informacje o ofercie produktów lub usług oferowanych i dostępnych w Serwisach, która zawiera co najmniej ID produktów lub usług, adres URL produktów lub usług, nazwę produktu lub usługi, status produktu lub usługi, cenę produktu lub usługi, inne informacje szczególne dotyczące produktu lub usług. Katalog Produktów powinien być aktualny i uaktualniany przez klienta przynajmniej raz na 24h.
  2. zainstalowanie przez klienta skryptów, które są do pobrania za pośrednictwem panelu administracyjnego, w Serwisach. Poprawność zainstalowania skryptów musi zostać potwierdzona w panelu administracyjnym.
  3. jeżeli mają być świadczone Usługi w postaci Działań Reklamowych: uploadowanie przez klienta, za pośrednictwem panelu administracyjnego, oznaczeń odróżniających (znaki towarowe, loga,) do wykorzystania w reklamach.

Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia rozpoczęcie i świadczenie Usług. Warunki te muszą być spełnione przez cały czas, w którym klient chce korzystać z Usług.

Reklamy

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na (i) wyświetlanie Reklam na stronach www wybranych przez Quarticon; (ii) wyświetlanie reklam obok reklam konkurentów klienta. Quarticon dołoży starań, aby reklamy nie były wyświetlane na stronach pornograficznych, obscenicznych lub których treść narusza przepisy prawa.

Zapewnienia Klienta

Klient powinien informować użytkowników końcowych Serwisów, że Serwisy używają plików cookies dotyczących zachowań użytkowników. Poprawne działanie Quarticon wymaga umożliwienia przez użytkowników końcowych Serwisów używania plików cookies przez Quarticon i zainstalowane skrypty. Klient zapewnia, że jest uprawniony do Serwisów w zakresie pozwalającym na wyrażenie zgody na instalację i działanie skryptów oraz świadczenia na nich Usług.

Konserwacja i awarie

Quarticon będzie dokonywał konserwacji i aktualizacji w sposób najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia Usług. Quarticon zastrzega sobie możliwość przerwy w świadczeniu Usług w każdą środę pomiędzy godziną 2.00 a 4.00 CET. Klient powinien zgłaszać wszelkie awarie pod adres e-mail: helpdesk@quarticon.com. Zgłoszenie awarii powinno zawierać opis awarii oraz wskazywać dane osoby kontaktowej po stronie klienta. Quarticon będzie usuwał awarie, za które Quarticon odpowiada, w możliwie najszybszym terminie.

Wynagrodzenie i budżet

Usługi świadczone są za wynagrodzeniem. Działania Reklamowe świadczone są po wcześniejszym opłacaniu przez klienta budżetu tych działań. Aktualny cennik Usług i warunki płatności znajdują się pod linkiem […]

Wynagrodzenie należne Quarticon będzie obliczane wyłącznie na podstawie informacji zbieranych przez Quarticon.

Dane

Quarticon jest administratorem danych podanych przez Klienta podczas rejestracji. Dane osobowe podane przez klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez Quarticon w celu świadczenia Usług, sporządzenia faktur oraz jeżeli klient wyraził na to zgodę w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jest jednak również konieczne dla prawidłowego świadczenia Usług. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klient może przekazać Quarticon dane osobowe użytkowników Serwisów w celu właściwego świadczenia Usług przez Quarticon. Klient pozostaje administratorem tych danych, a Quarticon będzie wyłącznie ich procesorem.

Wszystkie dane osobowe, w których posiadaniu będzie Quarticon będą chronione. Dane będą przechowywane i przetwarzane na serwerach położonych w krajach Unii Europejskiej.

W celu właściwego świadczenia Usług Quarticon będzie zbierał, przechowywał i analizował informacje o ruchu internetowym w Serwisach („Dane”). Quarticon zapewnia, że (i) zbierane Dane będą zanonimizowane; (ii) zbieranie, przechowywanie i analiza Danych będzie odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych Danych. Quarticon będzie podmiotem uprawnionym do zebranych Danych oraz wyników analizy tych Danych.

Odpowiedzialność

Quarticon nie udziela zapewnień dotyczących efektywności działania jego systemu, w szczególności dotyczących osiągnięcia konkretnego poziomu przychodów przez klienta. Quarticon nie jest odpowiedzialny za zakłócenia, błędy lub brak ciągłości świadczenia Usługi spowodowane (i) zakłóceniami powstałymi w środowisku informatycznym, w którym zainstalowane będą skrypty; (ii) awariami technicznymi leżącymi poza infrastrukturą działania skryptów lub Quarticon; (iii) innym działaniem klienta lub podmiotów trzecich dostarczających klientowi produkty lub usługi, w szczególności wynikające z usterek technicznych, awarii komputera czy innego urządzenia klienta lub takiego podmiotu trzeciego. Odpowiedzialność Quarticon wynikająca z Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez klienta (wyłączona od naprawienia jest szkoda w postaci utraconych korzyści i podobnych szkód następczych) oraz do kwoty średniego wynagrodzenia płaconego w okresach rozliczeniowych przez klienta Quarticon – postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy klientem jest konsumentem.

Okres obowiązywania

Zawarcie umowy pomiędzy Quarticon a klientem następuje z chwilą dokonania rejestracji („Umowa”). Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Warunkach. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient i Quarticon mogą rozwiązać Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane e-mailem – z adresu i na adres klienta podany podczas rejestracji.

Klient i Quarticon mogą wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy (Warunków) przez drugą Stronę, w szczególności Quarticon będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku: (i) zainstalowania przez klienta skryptów na stronach www zawierających treści niezgodne z przepisami prawa właściwego; (ii) dokonania przez klienta nieautoryzowanych przez Quarticon zmian w skryptach zainstalowanych w Serwisach; (ii) wielokrotnego używania przez klienta tych samych danych z Rekomendacji z pominięciem Quarticon. (iii) W przypadku usunięcia skryptów rejestrujących transakcje klienta lub ich modyfikację, która wpływa na poprawność zbierania danych.

W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy klient powinien niezwłocznie przestać korzystać ze skryptów, w szczególności klient powinien niezwłocznie odinstalować skrypty z Serwisów. Jeżeli skrypty nie zostaną usunięte będzie to oznaczało kontynuowanie Umowy, a Quarticon będzie miał prawo do naliczania opłat zgodnie z warunkami płatności. W przypadku klienta będącego konsumentem, może on odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (odstąpienie może nastąpić pisemnie albo e-mailem – treść odstąpienia może być dowolna, wystarczy, aby wskazywała na wolę klienta – konsumenta odstąpienia od Umowy), chyba że klient – konsument zgodzi się na rozpoczęcie świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Zagrożenia

Quartic informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Quarticon.

Postanowienia końcowe

Quarticon może informować o fakcie zawarcia Umowy z klientem w swoim portfolio, wykorzystując w tym celu logo klienta (postanowienie to nie ma zastosowania do klienta, który jest konsumentem). Warunki podlegają prawu polskiemu. Jeżeli, któreś z postanowień Warunków okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Warunków. Wszelkie spory wynikające lub związane z Warunkami lub Usługami poddane są pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego miejscowo właściwego dla adresu Quarticon (postanowienie to nie ma zastosowania do klientów będących konsumentami).

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.